Vyšiel dokument o odchode osôb zo zasväteného života: Dar vernosti a radosť vytrvalosti

Kongregácia pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života vydala koncom apríla 2020 rozsiahly dokument pod názvom Dar vernosti a radosť vytrvalosti (Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza). Dokument sa zaoberá pálčivou a naliehavou otázkou odchodov osôb zo zasväteného života. Ide o jav, ktorý je v posledných dvoch až troch desaťročiach čoraz výraznejší. Štatistiky hovoria, že zasvätený život ročne zanechá od dvoch do troch tisíc osôb. Problematika odchodov má celosvetový rozmer a v posledných desaťročiach ju osobitným spôsobom vnímame aj na Slovensku.

Dokument chce „vypracovať a predložiť niektoré usmernenia alebo kroky preventívnych opatrení a sprevádzania“ (č. 3), ktoré majú pomôcť, aby všetci zainteresovaní zodpovedne pristupovali k tejto pálčivej a aktuálnej záležitosti.

Prvá časť dokumentu hovorí predovšetkým o tom, že žijeme v dobe, ktorá je silne poznačená kultúrou fragmentu, provizórnosti, „záväzkov, ktoré nezaväzujú“, čo má dosah aj na zasvätené osoby, u ktorých sa objavujú napríklad rôzne formy neistoty, dezorientácie, neschopnosti vnímať náznaky nepohody, krízy, ťaživých pocitov, ktorým často podliehajú práve tí najkrehkejší.

Text dokumentu poukazuje na dôležitosť dvoch prvkov, ktoré ovplyvňujú vernosť povolaniu: je to formácia svedomia a nevyhnutnosť rozlišovania. Dôležitú rolu však zohráva aj komunita, ako sa o tom píše v bode č. 37: „Ako dôvod viacerých odchodov sa uvádza slabá kvalita bratského života, pre mnohých žité bratstvo alebo sesterstvo bolo a aj naďalej je oporou vytrvalosti.“

Tretia časť obsahuje normatívny rámec, ktorým sa regulujú rôzne formy suspenzie – odchodu/návratu do života komunity. Ide o technickú časť ponúkajúcu viac svetla a právnych riešení tým, čo sa ocitnú v ťažkostiach, ale aj predstaveným, ktorí majú k dispozícii spôsoby a formy, na základe ktorých môžu zosúladiť vlastné procesy riešenia a urobiť rozhodnutia.

Štefan Turanský, SDB