Zasvätený život je vzácny dar pre Áziu

„Zasvätený život je vzácnym darom pre Cirkev a pre svet.“ Svätý Otec to podčiarkol na stretnutí s kórejskými rehoľnými komunitami vo veľkom auditóriu „Školy lásky“ v Kkottongnae. Pápež upozornil, že nie je možné zložiť sľub chudoby, a potom žiť ako bohatý. Je to pokrytectvo, ktoré škodí Cirkvi.

Na stretnutí sa zúčastnilo 5 tisíc rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v Kórei. Z časových dôvodov, keďže sa predĺžilo stretnutie pápeža s postihnutými deťmi, sa spolu nemodlili vešpery, ako to bolo plánované v programe.

Modlitbou Zdravas, recitovanou v kórejčine, sa začalo kratšie stretnutie, ako bolo plánované, no rovnako pekné a významné. Pápež hneď na začiatku svojho príhovoru zdôraznil, že v centre povolania stojí radosť z toho, že sa cítime byť milovaní Bohom.

„Iba keď je naše svedectvo radostné, môžeme pritiahnuť mužov a ženy ku Kristovi. Taká radosť je dar, ktorý sa živí životom modlitby a meditácie Božieho slova, slávením sviatostí a komunitným životom. Keď toto chýba, objavia sa slabosti a ťažkosti, ktoré zatienia radosť, poznanú dôverne na začiatku našej cesty.“

„Zo skúsenosti viem,“  dodal Svätý Otec, „že komunitný život nie je vždy ľahký, ale je prozreteľnostným terénom pre formáciu srdca. Aj napriek konfliktom a ťažkostiam práve v komunitnom živote sme povolaní rásť v milosrdenstve, trpezlivosti a v dokonalej láske.“

Pápež František napokon podotkol: „Chudoba v zasvätenom živote môže byť múrom aj matkou. Je múrom, lebo chráni zasvätený život, a matkou, pretože mu pomáha rásť a vedie ho správnym smerom.“

„Pokrytectvo tých zasvätených mužov a žien, ktorí vyznávajú sľub chudoby, ale žijú ako bohatí, zraňuje duše veriacich a škodí Cirkvi. Pomyslite si tiež, aké nebezpečné je svedectvo čisto funkčnej a svetskej mentality, ktorá vedie k tomu, aby sme svoju nádej vkladali iba do svetských prostriedkov, a ničí svedectvo chudoby, ktorú žil a učil náš Pán Ježiš Kristus.“

Pápež poďakoval predstaveným kórejských rehoľníkov a rehoľníčok, lebo hovorili o nebezpečenstve, ktoré globalizácia a konzumizmus znamenajú pre život rehoľnej chudoby. „Neexistujú žiadne skratky,“ povedal znova. „Boh chce naše srdcia úplne, čo znamená, že sa musíme odpútať a stále viac vyjsť zo seba samých. Čistota,“ poznamenal pápež, „vyjadruje vaše jedinečné darovanie sa láske Boha. Pokušenia v tejto oblasti vyžadujú pokornú dôveru v Boha, bdelosť a vytrvalosť.“

Nakoniec prišlo opakované povzbudenie byť radostnými svedkami Boha v kórejskej spoločnosti: „Drahí bratia a sestry, s veľkou pokorou robte všetko, čo môžete, aby ste ukázali, že zasvätený život je vzácnym darom pre Cirkev a pre svet. Nedržte ho iba pre seba samých, ale podeľte sa s ním, a to tak, že zanesiete Krista do každého kúta tejto milovanej zeme. Dovoľte, aby vaša radosť pokračovala vo vašej námahe pritiahnuť a kultivovať povolania, spoznávajúc, že vy všetci máte úlohu formovať zasvätených mužov a ženy, ktorí prídu po vás.“

(Zdroj: www.news.va, foto: www.lastampa.it)

-sc-