Internoviciát na štvrtom formačnom víkende

Štvrté celovíkendové formačné stretnutie v poradí tretieho ročníka internoviciátu prebiehalo v Marianke 8. – 10. apríla 2016. Zúčastnilo sa spolu tridsaťštyri sestier noviciek spolu s magistrami noviciátov. Tematickým obsahom bola Komunita ako podstatný prvok zasväteného života. Prednášky viedla sr. Zuzana Šimková ŠSND. Spoločne sme vstúpili do prehĺbenia procesu postupného prináležania ku špecifickému spoločenstvu, do ktorého je každá z nás povolaná, zvnútorňovali sme si samotný zmysel, cieľ a identitu komunity. Formou skupinovej práce v malých spoločenstvách sme sa zdieľali o bohatstve prvotnej komunity našich zakladateľov a jej podobe v súčasnosti. V osobných dynamikách sme sa dotýkali našich darov i limitov, ktoré si vyžadujú zmysel pre mnohorakosť, inakosť a odlišnosť, rozlišovanie a zodpovednosť za osobný i komunitný rast. Zhutnenou syntézou poznaného boli scénky jednotlivých skupín, ktoré nadľahčeným a humorným podaním vyjadrili mnohé náročné dynamiky, ktoré sú prirodzenou súčasťou života každej komunity i odlišnosť pováh smerujúcich k zjednoteniu v Kristovi. Adorácia bola časom otvárania sa milosrdenstvu, ktoré je liekom i pokrmom pre komunitu, Trojjedinému Bohu, ktorého každá komunita má byť obrazom.

Prírodná a zároveň spirituálna scenéria Mariánskeho údolia dala všetkým priestor na fyzickú regeneráciu vychádzkou, športom či tichou modlitbou.

A čo nás čaká? V poradí piaty formačný víkend na tému Poslanie a evanjelizácia zasvätenej ženy v duchu Máriinho duchovného materstva v Ústí nad Priehradou na Orave a ďakovná púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove.

sr. Zuzana Šimková, ŠSND