Krížové sestry majú novú víziu

Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža pripravila pre predstavené komunít stretnutie v dňoch od 21. do 23. októbra 2016 v Trnave. Provinciálna predstavená sr. Šebastiána Tuptová predstavila víziu kongregácie do roku 2020, ako posolstvo Kongresu provinciálnych predstavených 2016 v Ingenbohle, ktorá znie V šľapajach milosrdného a ukrižovaného Ježiša utvárame z našich spoločenstiev duchovné miesta. Sme s ľuďmi na ceste, dynamicky a v dialógu s nimi vytvárame život. Povzbudila tiež sestry, aby viac zjednocovali svoj život v Ježišovi Kristovi, zamerajúc sa na duchovné hodnoty a aby čerpali z reguly a konštitúcii impulzy pre denné prežívanie zasväteného života. Spoločný duchovný program a zdieľanie bolo zavŕšené adoráciou, pri ktorej im bola slávnostným spôsobom odovzdaná vízia pre jednotlivé spoločenstvá ich provincie.

Kongregácia má na Slovensku  21 komunít a 2 v Rumunsku, ktoré patria priamo pod Slovenskú provinciu. Ich všeobecné poslanie vyjadruje výrok zakladateľa  P. Teodózia Florentiniho: „Požiadavka času je Božia vôľa“, a slová spoluzakladateľky Matky Márie Terézie Schererovej : „Celkom Ukrižovanému a preto celkom blížnemu, ako zástupkyne Kristovej lásky“. Ich apoštolát spočíva predovšetkým vo svedectve zasväteného života a služba ľuďom v tom, že v čistote, chudobe a ochotnom plnení Božej vôle sú pri nich a s nimi kráčajú životom. V duchu evanjelia plnia svoje poslanie vo svete a tým oslavujú Trojjediného Boha.

-msk-