Arcibiskup Carballo hodnotí Rok zasväteného života

Pri príležitosti blížiaceho sa záveru Roku zasväteného života, ktorý vyvrcholí 2. februára na sviatok Obetovania Pána, oslovil denník Osservatore Romano arcibiskupa Josého Rodrígueza Carballa OFM, sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Španielsky františkán, ktorý nedávno navštívil aj Slovensko, hovorí o svojich dojmoch ako „vysoko pozitívnych“: „Pre zasvätných to bol bezpochyby ‚kairos‛, moment milosti. Milosť oživenia úmyslu – ako by povedala sv. Klára – nasledovať Krista chudobou, poslušnosťou a čistotou.“

Mons. Carballo je spokojný s odpoveďou samotných inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, nakoľko vnímal ich záujem o okružné listy, ktoré Kongregácia vydala: Radujte sa, Skúmajte, Rozjímajte. Spomína, že ho oslovila účasť rehoľníkov a zasvätených aj na Slovensku:

„Osobne si spomínam hlavne na tri schôdzky vo Vietname, kde som sa stretol s asi 13-tisíc rehoľníkmi a zasvätenými z tých 16-tisíc, ktorí žijú v tejto ázijskej krajine. Imponoval mi ich priemerný vek – boli tam mnohí mladí. Pozitívnymi boli tiež stretnutia na Filipínach, v Mexiku, v Peru a vo Svätej zemi. Dotkol sa ma takisto počet účastníkov na stretnutí mladých zasvätených, organizovanom francúzskou konferenciou rehoľníkov, tak ako ďalšie podobné iniciatívy v Španielsku, v Taliansku, na Slovensku, v Rumunsku, v Portugalsku. S veľkým záujmom sa stretli aj podujatia nášho dikastéria organizované tu v Ríme.“

Ako je známe, Mons. Carballo navštívil Slovensko na pozvanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených v septembri minulého roka, keď zavítal do Bratislavy, Košíc a Ružomberka.

„Na najvzdialenejších perifériách,“ pokračuje Mons. Carballo, „sme vždy stretli zasvätených, ktorí dosvedčujú svoju vieru v Ježiša Krista a svoje povolanie občas v hrdinských situáciách. Myslím na Sýriu, Líbyu, Jemen, Svätú zem, Irak, Irán, Mjanmarsko, Haiti a na mnohé africké krajiny. Odhliadnuc od krehkosti vlastnej každej ľudskej situácii sú prorokmi, ktorí kráčajú s ľudom a ktorí žijú diakonát služby tak v prospech kresťanov, ako v prospech mužov a žien iných náboženstiev.“

Otec Carballo robí aj prehľad hlavných podujatí Roka zasväteného života priamo v Ríme: okrem úvodného plenárneho zasadnutia dikastéria menuje ekumenické stretnutie, kde sa zúčastnili aj mnísi rozličných pravoslávnych cirkví, rehoľníci a zasvätení rôznych evanjelických vierovyznaní a rehoľníci a rehoľníčky Anglikánskeho spoločenstva. Na stretnutí formátorov a formátoriek sa zúčastnilo vyše 1500 osôb z asi 500 inštitútov, prvé svetové stretnutie mladých zasvätených malo vyše 6-tisíc účastníkov z piatich kontinentov. Všetkým týmto podujatiam predchádzali modlitebné vigílie. Arcibiskup Carballo osobitne vyzdvihol večer svedectiev a hudby na Námestí sv. Petra počas stretnutia mladých zasvätených.

Ako pri tomto stretnutí, tak aj pri iných mali účastníci možnosť stretnúť sa so Svätým Otcom, ktorý je sám rehoľníkom. Sekretár Kongregácie spomína najmä audienciu v Aule Pavla VI., pri ktorej pápež viedol dialóg s mladými zasvätenými. Dôležitým podnetom od pápeža bol aj jeho apoštolský list „Prebuďte svet!“, ktorý napísal k otvoreniu Roka zasväteného života.

A akú podobu bude mať v Ríme blížiaci sa záver Roka zasväteného života?

„Teraz s veľkou pozornosťou pripravujeme posledný týždeň, čo sa uskutoční od 28. januára do 2. februára 2016. Zvolali sme všetky formy zasvätenia: ordo virginum, nové formy života, sekulárne inštitúty, kontemplatívne spoločenstvá a rehoľníkov i rehoľníčky apoštolského života. Témou je ,Zasvätený život v spoločnosti.‘ Bude to veľká slávnosť.“

Mons. Carballo potvrdil, že Kongregácia bude aj po skončení tohto tematického roka naďalej navrhovať aktivity a podnety na uvažovanie v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Aj aktuálne Jubileum milosrdenstva je pre zasvätených cenným podnetom: „Zasvätenie musí byť samaritánske. Dôležitý rozmer tohto hľadiska je milosrdenstvo. Bez neho nemôže byť náš život dôveryhodný,“ hovorí otec Carballo.

Na poslednú otázku, čo nové prináša nedávny dokument Život a poslanie rehoľných bratov s evanjeliovým podtitulom „Vy všetci ste bratia“, odkazuje na slová pápeža Františka o tom, aká má byť Cirkev:

„V momente, v ktorom – ako často pripomína František – je veľkým pokušením v Cirkvi klerikalizmus, je dôležité pamätať na to, že zasvätený život sa zrodil ako forma nasledovania, ktorá je laická alebo ,zmiešaná‘ ako v prípade františkánov, medzi ktorými už od počiatku klerici a laici vytvárajú jediné bratstvo.“ 

Zdroj: RV-bp-