Baziliáni slávia jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia obnovenia rádu

Pri príležitosti 400-tého výročia obnovenia Rádu baziliánov bol vyhlásený Jubilejný rok Baziliánskeho rádu sv. Jozafáta, ktorý potrvá od 12. novembra 2016 do 25. novembra 2017.

V kláštornej Kaplnke Krista Kráľa v Trebišove počas archijerejskej svätej liturgie túto nedeľu bol prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorá v mene Svätého Otca Františka vyhlásila tento jubilejný rok. S tým súvisí možnosť získať úplné odpustky pri návšteve tejto kaplnky otcov baziliánov v Trebišove za obvyklých podmienok.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie v origináli prečítal M. Hospodár a jeho aplikáciu vysvetlil vladyka Milan. Na záver slávnosti bolo myrovanie a liturgický sprievod okolo monastiera. Na slávnosti sa zúčastnil protoigumen baziliánov Metod M. Bilančík OSBM s rehoľnými spolubratmi, kňazi obidvoch obradov, sestry baziliánky z Trebišova i Sečoviec a hojný počet veriacich.

V homílii vladyka Milan Chautur, uviedol, že človek už v raji naivne podľahol pokušeniu byť ako Boh. Táto túžba po moci sa tiahne ľudskými dejinami dodnes. Vychádzajúc z perikopy Jánovho evanjelia poukázal na iné ponímanie moci Krista Kráľa – Pantokratora, než aké je u ľudí. „Boh tvorí vesmír aj človeka, skláňa sa nad ním s láskou a pomáha mu pochopiť pravdu. Len moc pravdy a lásky ostáva natrvalo, preto je Kristovo kráľovstvo večné. Je založené na najvyššej autorite Boha.“ Vladyka upozornil prítomných, že každá ľudská moc, ktorá sa odkláňa od Božej autority, neslúži človeku, ale sebe.

Zdroj: TK KBS, Michal Hospodár

-fc-