Blahoslavenstvá formátorov

Na záver medzinárodného kongresu pre formátorov, ktorý sa v dňoch 7. – 11. apríla 2015 uskutočnil v Ríme, vypracovali účastníci blahoslavenstvá, ku ktorým ich priviedlo spoločné uvažovanie prežité s hlbokou a živou účasťou. Je to pozvanie žiť hlboký vzťah s Božím slovom v našom zasvätenom živote, v našich komunitách a vzťahoch, v našich dielach, v našej kultúre a krajine, z ktorej pochádzame, v službe Cirkvi a celému svetu.

(Mt 5,1-10)

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Blahoslavení ste vy, ktorí sa cítite chudobní v úlohe formovania Krista v srdciach, dôverujete v pôsobenie Ducha Svätého, ktorý predstavuje Ježiša ako „najkrajšieho z ľudských synov“. Je to Duch Svätý, ktorý vzbudzuje túžbu pripodobniť sa Kristovi v hĺbke srdca, ktorý vzbudzuje pocity Syna a dáva zrod jeho emóciám a citlivosti, ktorý roznieti nadšené ohlasovanie, aby mohol byť v našich časoch viditeľný životný štýl Božieho Syna.

Keď sa toto uskutoční, evanjelium sa zjaví novým spôsobom a Božie kráľovstvo bude medzi nami.

 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení

Blahoslavení ste, keď viete zdieľať s tými, ktorých formujete, ťažkosti obrátenia, ťažkosti v zanechaní všetkého pre nasledovanie Krista a štedro na ne odpovedať.

Blahoslavení ste, formátori, ak dokážete slobodne prijať vo svojom srdci utrpenia mladých, ak na nich hľadíte s empatiou a bez výhrad. Oni vám tak môžu vložiť aspoň kúsok svojej bolesti do vášho srdca a vy ju môžete prijať s nežnosťou a milosrdenstvom Otca.

Blahoslavení tí formátori, ktorí plačú kvôli sklamaniam a zlyhaniam, ktoré nevyhnutne zažijú. Buďte si istí, že dostanete útechu od Pána, ktorý zotrie každú slzu a zúrodní vašu službu.

 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme

Blahoslavení ste, ak viete očakávať s trpezlivosťou čas zrelosti dobrého semena zasiateho s istotou a dôverou, bez násilného vnucovania alebo prefíkanosti, bez nároku na zber úrody.

Blahoslavení formátori – rozsievači, ktorí pokračujú v zasievaní v každom prípade, v každej chvíli, v každom srdci, lebo vedia, že semeno ma svoju silu a účinnosť. Blahoslavení ste, ak konáte bez nenápadného a skrytého nanucovania, aj keby to bolo s dobrým úmyslom, lebo vám Boh dá zasľúbenú zem sŕdc.

Blahoslavení formátori, ktorí svojou miernosťou pamätajú na toho, kto je vo formácii, a že jediná naozaj potrebná vec je stať sa hlinenou nádobou, z ktorej ostatní pijú malé dúšky, a tak zakúšajú nebo.

 

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení

Blahoslavení ste, ak v hĺbke svojho srdca túžite vidieť naplnenú Božiu spravodlivosť, Boží zápal pre život a bratskosť. Hľadáte Boží zámer v každom povolanom, a to aj za cenu, že nebudete pochopení, bez vnucovania osobných pohľadov či sledovania záujmov inštitútov, aby bol každý sám sebou podľa Božieho sna.

Blahoslavení ste, ak tak konáte. Tak vás pravda urobí schopnými slobodne vyžadovať nasadenie od každého mladého, ktorý vám je zverený. Umožní vám byť presvedčivými a vernými bez manipulácie. A Otec na nebesiach vypočuje sväté túžby vášho srdca.

 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo

Blahoslavení ste, formátori, keď ste stretli Boha bohatého na láskavosť, nehu, jemnosť, a tak ste mu umožnili, aby jeho milosrdenstvo vytvorilo vo vás srdce z mäsa, súcitné, schopné zapáliť oheň spod popola toho, ktorý vyzerá, že stratil všetku nádej. Ak budete vedieť obnoviť žiaru fakle, ktorá sa už zdá vyhasnutá, objavíte cesty, ktoré vás naučia, ako zostúpiť do množstva aktuálnych bolestí a stať sa tak Božou útechou.

Budete svedkami Boha, ktorý počuje volanie chudáka, vidí ľudskú biedu a ktorý sa milosrdne skláňa pred nimi. Vaši mladí vás budú nasledovať.

Blahoslavená je formačná komunita, malá „Cirkev, ktorá vychádza „z otvorených dverí“. Je to bratskosť, v ktorej sa mladý človek „cez skutky a gestá vloží do bežného života druhých, skracuje vzdialenosti, láme bariéry, ponižuje sa až po pokorenie, ak je to nevyhnutné, a prijíma ľudský život tak, že sa dotýka tela trpiaceho Krista v ľuďoch“ (Pápež František, Prejav biskupom Konferencie biskupov Japonska počas návštevy Ad limina Apostolorum, 20. marec 2015).

 

Blahoslavení čistého srdca, lebo uvidia Boha

Blahoslavení ste, ak máte srdce čestné a úprimné, život bez pretvárky a priezračný pohľad. Formácia pre zasvätený život je cesta očisťovania srdca, aby mohlo vstúpiť do tajomstva večne Milujúceho. S neprestajným úsilím veďte mladých, aby žili bez pretvárky v spoločenstve s ním a mohli tak vychutnávať jeho blízkosť.

Blahoslavený formátor, ktorý sprostredkuje mladému človeku krásu Boha a istotu, že len Večný môže zahnať smäd ľudského srdca.

Blahoslavený formátor zamilovaný do Boha a nadchnutý pre človeka, ktorý dokáže sprostredkovať krásu milovania Boha srdcom úplne ľudským a dokáže milovať človeka srdcom, ktoré sa učí milovať tak, ako miluje Boh.

Blahoslavení formátori, keď budete vedieť hľadieť na mladých očami Boha a v ich srdciach vidieť Boha!

 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi

Blahoslavení formátori, mužovia a ženy pokoja, keď budete citliví na nesmiernu potrebu pokoja v rozdelenom svete a dokážete vytvárať pokoj v srdci blížneho a vo vzťahoch.

Blahoslavení tí, ktorí vedú k pokoju a vnútornej jednote, základu každého bratstva. Blahoslavení ste, ak dokážete formovať k bratstvu a k spolužitiu v rozličnosti, v plejáde kultúr: tu prebýva Pán. Spolu s vašimi mladými budete synmi Boha a odzbrojíte srdcia od každej agresie, a tak budete liečiť dobrotou a požehnávať všetkých.

 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Blahoslavení ste, keď ste prenasledovaní pre svedectvo, ktoré vzdávate Pánovi Ježišovi, radosti vašich očí, pohladeniu vašich sŕdc.

Blahoslavení formátori v krajinách, kde sú kresťania prenasledovaní: prežívate vo svojom tele veľkonočné tajomstvo. Blahoslavení ste, keď ako obilné zrno prinášate veľkú úrodu.

Celá Cirkev vo vás a s vami trpí, živí nádej, volá o pokoj a ohlasuje Božie kráľovstvo.

 

João Braz Card. de Aviz

Prefekt 

José Rodríguez Carballo, O.F.M.

Arcibiskup Sekretár

 

preklad: študenti SDB z Crocetti- Turín