Boh, ktorý sa denne približuje.

Evanjelium druhej adventnej nedele (Lk 3, 1 – 6) nám predstavuje veľkého proroka a možno pre niektorých aj kontroverznú postavu svätého Jána Krstiteľa. Podľa známeho Izaiášovho proroctva (porov. Iz 40, 3 – 5) syn Zachariáša a Alžbety odišiel do púšte a svojím asketickým spôsobom „zasväteného života“ a napokon i charizmatickými kázňami a gestom pokánia pri Jordáne vyzýval Izrael k obráteniu, aby sa pripravili na bezprostredný príchod tak dlho očakávaného Mesiáša.

Svätý Gregor Veľký v jednej zo svojich homílií na evanjeliá vysvetľuje, že Ján Krstiteľ „káže pravú vieru a vyzýva na konanie dobrých skutkov, aby počúvajúcich prenikla sila milosti, ožiarilo ich svetlo pravdy a vyrovnali cesty k Bohu (…) a po vypočutí Slova, ktoré privádza k dobru, sa v duši veriacich zrodili bezúhonné myšlienky pokoja, ‚aby každé telo uvidelo Božiu spásu‘ (porov. Lk 3, 6)“. Predchodca Mesiáša, ktorý sa nachádza na rozhraní medzi Starým a Novým zákonom, je ako hviezda, ktorá jasne žiari pred východom Slnka – Ježiša Krista, toho, na ktorom – podľa ďalšieho Izaiášovho proroctva – „spočinie duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne Božej“ (porov. Iz 11, 2).

V milostivom čase Adventu sme aj my volaní znovu sa započúvať do Božieho hlasu, ktorý sa ozýva na púšti sveta prostredníctvom Svätého písma; osobitne vtedy, keď je ohlasované v moci Ducha Svätého. Viera sa skutočne stáva silnejšou, ak je osvetlená Božím slovom. Priatelia, toto je výzva pre nás! Kto iný ak nie my, rehoľníci a zasvätení Bohu, muži a ženy 21. storočia, máme naplno žiť v apoštolskom nasadení, v službe slova i charity, ale aj v ústraní a tichu klauzúry. a tak rozjímať nad večným slovom Pravdy a Života tak ako Ján!?

Toto nám chce dnes zvlášť pripomenúť vo svojom liste aj apoštol Pavol (porov. Flp 1, 4 – 6. 8 – 11). S veľkou radosťou prosí a vzdáva vďaky Pánovi za každého jedného z nás! Skús si tento text prečítať ako „slovko povzbudenia“, keď ti bude ťažko…

Iste, vzorom v pokornom načúvaní je pre nás všetkých Panna Mária. Kontemplujúc Božiu Matku, ktorá bola úplne stvárňovaná Slovom, zisťujeme, že aj my sme povolaní vstúpiť do tajomstva viery, prostredníctvom ktorej prichádza sám Kristus, aby prebýval v našom živote. Každý kresťan, ktorý úprimne verí, v istom zmysle môže počať a splodiť Božie Slovo i dnes, veď Bohu nič nie je nemožné.

Drahí priatelia, naša nádej spočíva v radostnom očakávaní Spasiteľa, ktorý prišiel v čase na základe slobodného Božieho ustanovenia. Rozhodnutie našej vôle tak spočíva v prijatí toho, ktorý sa nám denne približuje skrze dar viery. Vykupiteľ je pri každom človeku v jeho radostiach, úzkostiach, v jeho jasných poznatkoch, ale i v jeho pochybnostiach, ba dokonca aj v pokušeniach, vo všetkom, čo tvorí našu ľudskú prirodzenosť, náš každodenný život…

V utorok 8. decembra 2015 začíname sláviť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Poprosme tichú a pokornú Pannu z Nazareta, v lone ktorej sa zapáčilo prebývať večnému Slovu Najvyššieho, aby nás na tejto našej „adventnej ceste“ sprevádzala a ochraňovala svojím materinským plášťom pred útokmi a zlobou nášho starého Nepriateľa.

P. Bruno Branislav Donoval OP