Stretnutie mladých zasvätených v chorvátskom Záhrebe

Chorvátska konferencia vyšších rehoľných predstavených zorganizovala 28. novembra stretnutie mladých zasvätených v rámci Roka zasväteného života. Podnetom pre toto stretnutie bolo septembrové stretnutie mladých zasvätených v Ríme so zámerom objaviť a oživiť dar Božieho volania a krásu rehoľného povolania.

P. Jure Sarcevis, predseda CHKVRP, vo svojom príhovore povzbudil mladých aj takto: „Pán bol k vám štedrý, pozerá sa na vás s láskou. Pozýva vás zdieľať svoj život a poslanie. Buďte aj vy veľkodušní k nemu. Nebuďte obete lenivosti, ktorá vás vábi, aby ste si vybrali bezpečnejšiu a ľahšiu cestu života. Je pravda, že to, čo Pán od nás žiada a čo vyžaduje zasvätený život – žiť v plnosti –, je nad naše sily a schopnosti. Ale my vieme, že v našej slabosti sa prejavuje Božia moc, pretože Bohu nič nie je nemožné a že všetko môžeme skrze Krista, ktorý nás posilňuje.“

Ďalej pozval mladých, aby boli verní, aby zostali, aby sa nebáli. „Prineste ovocie, prebuďte svet! Strom sa pozná po svojich plodoch. Ježiš nám hovorí: ,Týmto sa oslávi môj Otec, že prinesiete hojné ovocie.‘ Nie sme zasvätení pre seba samých, rovnako tak sa nemôžeme uzavrieť do vlastných domov, kláštorov a do vlastných problémov. Zasvätili sme sa, aby sme žili podľa logiky daru, sebadarovania, v evanjeliovej slobode, nevlastniť nič, objímajúc svoju maličkosť, jednoduchosť ako spôsob života a s nerozdeleným srdcom slúžili Kristovi a druhým.“

V prednáške o spoločenstve radosti P. Ludevit Maračić, františkán, hovoril o význame spoločenstva a bratstva v rehoľnom živote. Zdôraznil, že rehoľné komunity majú často mnoho individualizmu a nedostatku zmyslu pre spolupatričnosť a spoločenstvo. Tam, kde je komunita – rehoľníci, tam má byť radosť, pretože smutná tvár je smutné svedectvo zasväteného života. „Buďte radostní! Ukážte všetkým, že nasledovanie Krista a jeho evanjelia napĺňa vaše srdce radosťou. Zdieľajte túto radosť s tými, ktorí majú blízko k vám, aby aj mladí sami pocítili túžbu pripojiť sa k vám v krásnej a vzrušujúcej výzve povolania. Buďte ženami a mužmi spoločenstva!“

Pomocný biskup Záhrebu Ivan Šaško, ktorý predsedal sláveniu Eucharistie v Kostole sv. Vincenta de Paul, sa prítomným prihovoril týmito slovami: „Dajte si pozor, aby vaše srdcia neochabli, bdejte a modlite sa! Rehoľníci stále majú prorocké poslanie a všetci proroci majú spoločné to, že vo svojej pokore vidia problémy, maličkosti a zároveň nehodnosť a nedostatok pripravenosti. Ale to, čo prekoná ťažkosti a problémy, je sloboda srdca, sloboda od vonkajška, sloboda od seba samých, ktorá sa premení v radostnej oddanosti Bohu.

Buďte vytrvalí a buďte verní, bedlite. Bdelosť je kategória lásky, pretože len láska neunaví a nevyžaduje si nič mimoriadne, aby zostala vernou. Prebuďte svet!“ Biskup zdôraznil, že ak chcú prebudiť iných, musia sa modliť. „Svet sa neprebúdza hlukom, ktorý je podobný tomu, čo dáva svet, ale – modlitbou!“

Po tvorivom popoludňajšom programe stretnutie mladých zasvätených Chorvátska ukončili adoráciou a večernou modlitbou.

Kristína Ralbovská

zdroj: redovnistvo.hr