Múd 12,13.16-19 Svätopisec v druhej časti Knihy Múdrosti (kap. 11–19), ponúka reflexiu nad základnou spásnou udalosťou v dejinách Izraela, ktorou bolo vyslobodenie z Egypta, exodus. Udalosti exodu a skúsenosti Izraela na ceste púšťou do zasľúbenej zeme sú predstavené ako znamenia Božej múdrosti. Boh zasahuje do dejín Izraela svojou múdrosťou, aby obnovil spravodlivosť. Spravodlivosť značí obnovu …

1. čítanie: Iz 55, 10-11 Krátky úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa nachádza v závere druhej časti jeho spisu, v tzv. Druhom Izaiášovi (kap. 40–55), kde zaznieva posolstvo nádeje pre ľud v babylonskom zajatí. Vyhnanstvo skončí a oni sa vrátia do svojej krajiny (porov. Iz 55,12). Počúvajúc tieto prísľuby po takmer štyridsiatich rokoch v …

1. čítanie: Sk 12,1-11 Dnešné prvé liturgické čítanie pochádza z 12. kapitoly Skutkov apoštolov. V rámci tejto novozákonnej knihy, hovoriacej o ohlasovaní evanjelia o Božom kráľovstve prvotnou Cirkvou, tvorí táto kapitola prelomovú časť narácie. Od ďalšej, 13. kapitoly sa totiž začína časť knihy, ktorá predstavuje dynamickú evanjelizáciu národov, na čele ktorej stojí apoštol Pavol. Skôr ako sa však …

1. čítanie: 2 Kr 4, 8-12a. 14-16a Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je i dnešné prvé liturgické čítanie, nachádzame niekoľko pôsobivých narácií o prorokovi Elizeovi, ktoré sú ilustráciou prorockej reakcie na ľudské potreby. V centre tejto kapitoly sa nachádza rozprávanie o Elizeovi a žene zo Sunam. Táto žena má síce muža, na ktorom v antickej patriarchálnej spoločnosti …

1. čítanie: Jer 20, 10-13 Prorok Jeremiáš pôsobil v čase ohrozenia Izraela Babylonským kráľovstvom. Izraelu zvestoval trest za nevernosť zmluve a preto sa stretával s odporom a prenasledovaním. Text dnešného prvého liturgického čítania hovorí práve o tom, ako Jeremiáš vnútorne prežíval útoky na vlastnú osobu. Text je fragmentom jedného z tzv. vyznaní Jeremiáša (porov. 11,18 …

1. čítanie: Ex 19,2-6a Text prvého liturgického čítania predstavuje v Tóre, t.j. v základnom texte starozákonného myslenia, počiatok centrálnej časti. Tá sa nazýva sinajskou perikopou, pretože hovorí o dlhodobom pobyte Izraelitov na úpätí hory Sinaj, na ktorej Boh Jahve uzatvoril s Izraelom zmluvu. Jej súčasťou bolo okrem iného desať božích prikázaní, ktoré predstavovali jadro morálnosti vyvoleného národa. Zmluva …

1. čítanie: Ex 34,4b-7a.8-9 Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza. Boh dal Izraelu Desatoro a uzavrel s ním zmluvu, ale Izrael túto zmluvu porušil. Mojžiš sa potom zo všetkých síl snaží priviesť ľud k pokániu. Vo vzťahu k Bohu zas prosí za ľud. Vyslovil pritom …

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymenované v poradí od východu smerom na západ. Udalosť zoslania Ducha Svätého je opísaná malebným obrazom hukotu z neba, vetra, ohnivých jazykov …

1. čítanie: Sk 1,12-14 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločenstvo zostáva pre všetky časy ideálnym obrazom modliacej sa Cirkvi, ktorá kontempluje zjavené tajomstvá. Je tiež ideálna činnosť aj nás, dnešných kresťanov v čase očakávania Ducha …

1. čítanie: Sk 1,1-11 Text dnešného 1. čítania má niekoľko formálne odlišných častí. V prvej (v. 1-5) hovorí autor Skutkov, zrejme evanjelista Lukáš, o svojom celkovom zámere s evanjeliom a následne s opisom skutkov apoštolov. Druhou časťou (v. 6-8) je reč o Ježišových prísľuboch v rámci rozlúčky od apoštolov a v tretej časti (v. 9) Lukáš hovorí o samotnom Ježišovom odchode, ktorým sa skončilo …