Najlepší plán Prvé čítanie: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Jednotiacim prvkom tohto čítania je slovo „dom“. Najprv sa týka Dávida, ktorý si vybudoval pevný a bezpečný príbytok svojím vlastným obydlím. Potom chce tento zbožný kráľ stavať dom Pánovi a napokon Boh sám sľubuje postaviť svojmu ľudu „dom“, aby v ňom mohol bývať v bezpečí. V plnšom zmysle týmto Pánovým domom má …

Božia radosť – naša radosť Prvé čítanie: Iz 61,1-2a.10-11 Zdá sa, že prvé dva verše tohto proroctva sú Izaiášovou spomienkou na vlastný zážitok. V nazaretskej synagóge si tie isté slová na seba vztiahne Ježiš /Lk 4,18-19/. Prorok v nich predstavuje seba ako toho, v ktorom prebýva Duch Svätý, pomazal ho a poslal. Toto Božie pomazanie, od ktorého je …

Prvé čítanie: Iz 40,1-5.9-11 Toto Izaiášovo proroctvo sa uskutočnilo, keď perzský kráľ Kýros dovolil Židom, násilne presídleným do Babylonu, aby sa vrátili do svojej vlasti. Hlavným posolstvom úryvku je príchod Boha: „Hľa, Pán, Jahve prichádza“  (v. 10). Izaiáš predstavuje Pána ako obetavého pastiera, ktorý berie ohľad na možnosti každého člena stáda a zachraňuje tých, …

Nádej – hlavná čnosť adventu. Prvé čítanie: Iz 63,16b-17,19b; 64,1.2b-7 Tento prvý adventný úryvok vyjadruje hlboké vedomie, že sa Pánov ľud dopustil osobných hriechov. Podľa neho nie tak nešťastia, ktoré zažil majú byť v centre jeho ľútosti, ale hriech. Ten je ako väzenie, z ktorého sa nedokáže vyslobodiť vlastnou silou. A preto najsilnejším okamihom tohto úryvku z knihy …

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom. Rovnako aj prorocké a múdroslovné texty, najmä žalmy, hovoria o Pánovi ako Pastierovi Izraela. Kto by nepoznal Žalm 23 a jeho dojímavý obraz Božej starostlivosti o svoj ľud! …

čítanie: Prís 31,10-13.19-20.30-31 Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Jej hlavnou vlastnosťou je kreativita a múdrosť. Tak je na úžitok svojmu domu a robí radosť svojmu mužovi. Preto jej …

čítanie: Múd 6,12-16 Úryvok z Knihy múdrosti, určený na 32. nedeľu cez rok, predstavuje jeden z najkrajších textov starozákonných múdroslovných kníh. Je tu reč o múdrosti, ktorá je skvúca a nevädnúca…, teda veľmi príťažlivá pre tých, ktorí majú pre ňu zmysel, čo podľa svätopisca je vrchol rozumnosti…Posvätný autor krásne opisuje Múdrosť ako osobu, ktorú človek hľadá. Nájsť ju …

čítanie: Zjv 7,2-4.9-14 Na dnešný sviatok všetkých svätých je ako prvé čítanie zvolený veľmi pekný biblický text z Apokalypsy, ktorý je vznešeným opisom nebeskej liturgie. Je to úžasné predstavenie. V texte je niekoľko takých miest, ktoré hovoria o veľkej sláve a o nespočítateľnom množstve vyvolených: anjel prichádzajúci od východu slnka, stoštyridsaťštyritisíc vyvolených, všetky národy, …

čítanie: Ex 22,20-26 Vlastným prameňom, z ktorého sú vzaté hlboko humánne sociálne zásady dnešnej prvej lekcie, je Kniha zmluvy, ktorá sa nachádza v Druhej Mojžišovej knihe. Sú tu zhrnuté zvláštne ustanovenia, ktoré usmerňovali každodenný život. Boli to múdre zásady, ktoré mali dodržiavať Hebreji vo svojom každodennom živote. V texte sa veľmi výrazne dávajú do …

čítanie: Iz 45,1.4-6 Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné presvedčenie, že perzský kráľ Kýros bol Božou prozreteľnosťou určený na to, aby rozhodol o skončení zajatia a umožnil vyhnancom vrátiť sa do vlasti.Tento text nám pripomína, že pohanská moc sa tiež môže stať …