Dobrovoľníčky dona Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (známy v skratke VDB: Volontarie di Don Bosco) združuje zasvätené ženy, zamestnané v bežných povolaniach uprostred tohto sveta.

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca svojou históriou siaha až do roku 1917, keď don Filip Rinaldi, tretí don Boscov nástupca, osvietený Duchom Svätým, so skupinou dievčat uviedol do života svojráznu evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom kresťanského života. Počas dlhej histórie sa rozšíril z Talianska do 56 krajín sveta. Na Slovensku VDB pôsobí od roku 1965.

Totožnosť

Sme zasvätené laičky, žijeme uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby sme Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia.

Motivujeme sa saleziánskou spiritualitou svätého Jána Bosca. Nežijeme spoločným životom, avšak máme medzi sebou úzke puto modlitby a vzájomnej podpory. O svojom zasvätení nehovoríme na verejnosti, ale snažíme sa, aby o Bohu hovoril náš život.

 

Zasvätenie

Zasvätením vyjadrujeme svoje základné rozhodnutie pre Krista vo svete bez toho, aby sme sa líšili od iných ľudí.

Sľubom čistoty sa zriekame manželstva a zaväzujeme sa žiť v dokonalej zdržanlivosti pre nebeské kráľovstvo. Takto slobodnejšie uplatňujeme Kristovu lásku k bratom.

Prežívať zasvätenú chudobu znamená pre nás dať do služby druhým svoje schopnosti, svoje ľudské a duševné kvality a užívať materiálne dobrá podľa našich Stanov.

Keď nasledujeme Krista v poslušnosti, stávame sa zrelými dospelými kresťankami, a tak oslavujeme Boha. Poslušnosť podnecuje najhlbšie hodnoty našej osobnosti, lebo keď slobodným rozhodnutím prijímame Božiu vôľu, uskutočňujeme najrýdzejšiu lásku.

Štruktúra inštitútu je jednoduchá a prispôsobená nášmu životu vo svete. Formácia je orientovaná na hlboké prežívanie vzťahu s trojjediným Bohom a na jeho pôsobenie vo svete. Panna Mária Pomocnica je naším sekulárnym vzorom a oporou v každodennosti.

 

Sekulárnosť

Sme povolané žiť vo svete tým, že nasledujeme Krista, ktorý sa svojím vtelením zaradil do spoločensko-kultúrneho prostredia a žil uprostred ľudí ako Otcov vyslanec. Otvárame sa všetkým autentickým hodnotám sveta. Prácou sa podieľame na námahe ľudí, sme s nimi solidárne v úsilí o spravodlivejšie a ľudskejšie usporiadanie sveta. Aktívne sme prítomné v prostredí, kde človek žije a pracuje, a otvorene prijímame bohatstvo rozličných kultúr.

 

Saleziánskosť

Patríme do charizmatickej reality saleziánskej rodiny a pokračujeme v don Boscovom apoštolskom diele originálnosťou svojho poslania.

 

Poslanie

Božia láska nás pozýva žiť vo svete, aby všetky pozemské skutočnosti boli znovu posvätené a orientované na Pána. Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostredí, do ktorého sme včlenené – v práci, v rodine, na sídlisku, vo svete kultúry, masmédií, politiky, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve… Do týchto prostredí vnášame saleziánskeho rodinného ducha radosti, nádeje, citlivosť pre posledných a vyčlenených, pre misie.

Naše poslanie nestráca na intenzite ani v situáciách, v ktorých sme obmedzené chorobou, starobou, opustenosťou. Aj tu sa snažíme prežívať víťazstvo Kristovho kríža, a tak svedčiť o nežnej Božej láske, ktorá je prítomná v každej životnej situácii.

 

Podmienky prijatia:

  • slobodná vo veku od 21 – 40 rokov;
  • ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre Božie pôsobenie vo svete;
  • orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach;
  • nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života;
  • zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života;
  • ekonomicky samostatná.

 

Skúsenosť

Rozhodnutie dať sa do služby blížnemu, sprevádzajúc ho k plnosti života, sa zrodilo z mojej záľuby starať sa o najzraniteľnejších. Potreby mladých, ich neuveriteľná rozbitosť, ťažkosť nachádzať zmysel života a dôvod vlastnej budúcnosti, to všetko je pre mňa výzvou. Konštatujem to nielen v škole, kde pracujem, ale aj u ľudí z prostredia, v ktorom žijem, medzi priateľmi a príbuznými. Duchovné sprevádzanie mi umožňuje približovať sa k utrpeniu a bezmocnosti ľudí, stávajúc sa solidárnou spoločníčkou na ich ceste; usilujem sa podnecovať v nich dôveru v to, čo je v nich Božie a čo im môže pomôcť žiť v plnosti. Nachádzať a aj im pomáhať objavovať Boha v skutočnostiach každodenného života, v konkrétnych situáciách, dokonca v životných krízach a v momentoch zúfalstva, byť nablízku ľuďom a dávať im dôveru: toto je stredom môjho sekulárneho povolania. Konkrétne tak môžem robiť najčastejšie v krátkych príležitostných stretnutiach, dôverne, priateľsky; niekedy ide rozhovor viac do hĺbky a je pre mňa darom.

V mojom živote sa gravitačný bod presunul z neúnavného zaangažovania, z plného kalendára – zo všetkého toho, čo som v mladosti považovala za pravý saleziánsky ideál – smerom k otvorenejšiemu a zaujatejšiemu postoju k tomu, s čím sa pod vplyvom Ducha stretám na svojej ceste.

Skutočnosť, že nechávam Ducha robiť prácu bez toho, že by som ho chcela manipulovať alebo donucovať, skutočnosť, že dôverujem Bohu a v tom nachádzam radosť a naplnenie, toto všetko podčiarkuje môj kontemplatívny rozmer. Úsilie plne sa zladiť s Bohom, byť pozorná na Božie pôsobenie v ľuďoch, v udalostiach a v každodennom živote, byť priehľadným kanálom na odovzdávanie Božej lásky, vteľovať Božiu lásku – to sú typicky sekulárne akcenty, v ktorých sa môžem plne realizovať ako žena.

Usilujem sa z každého stretnutia urobiť skúsenosť pohostinného, otvoreného, povzbudzujúceho, obohacujúceho, obnovujúceho prijatia. Najvýrečnejším evanjeliovým obrazom je návšteva Márie u príbuznej Alžbety. Ich stretnutie dalo do pohybu Boží život v nich. To je to, čo registrujem vo svojom živote a som si istá, že aj v živote ostatných VDB, a že to bude vždy iné, vždy originálne. Moje srdce, myšlienky, celé moje bytie neustále rastie… a som rada, že je to tak.

 

Anita

 

Kontakt:

Volontarie di Don Bosco

Via Aureliana 53

00187 ROMA (Italia)

info@istitutovdb.it

 

alebo

 

Milan Urbančok

Miletičova 7

821 08 Bratislava

urbancok@sdb.sk