Dominikánkam začala generálna kapitula

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. generálnu kapitulu, ktorá sa začala 12. júla a potrvá do 30. júla 2014 v Košiciach.

Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia sa môže stať príležitosťou odvážne prekročiť hranice vlastných možností a oprieť sa nie o svoje sily, ale o toho, ktorý povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“

Pre sestry je rozhodujúca túžba nasledovať sv. Dominika po ceste, ktorou je sám Ježiš. Živia v sebe túžbu urobiť Krista-Pravdu kritériom pre posúdenie nových výziev. Túžia prijať Boha, ktorý sa stal Slovom, do svojho lona a prinášať jeho život všetkým.

Spoločenstvo dominikánok sa obracia na všetkých bratov a sestry vo svätom otcovi Dominikovi, aby ich v tomto čase sprevádzali a modlili sa za nich. Ide o viac ako o naše vlastné záujmy, ide o službu „svätému kázaniu“.

(Zdroj a foto: www.dominikanky.sk)

-sc-