Spoločenstvo Fatima

Spoločenstvo Fatima bolo založené na Slovensku v roku 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové počiatky siahajú do skoršieho obdobia, keď boli u nás mnohí veriaci prenasledovaní a zatváraní za svoju vieru.

Aj jeho zakladatelia Silvester Krčméry a Vladimír Jukl boli uväznení a práve vo väzení dozrievalo ich rozhodnutie založiť spoločenstvo, v ktorom by boli ľudia ochotní zasvätiť sa Bohu a slúžiť Cirkvi v tom, čo najviac potrebuje. Chceli podnietiť vznik takého spoločenstva, ktoré by veľmi pružne a operatívne plnilo tie aktuálne úlohy Cirkvi, ktoré neplnia iní. A preto, že tieto úlohy sa menia tak, ako sa menia vonkajšie podmienky, v ktorých Cirkev vykonáva svoje poslanie vo svete, počas jeho doterajšieho jestvovania sa menila aj činnosť Spoločenstva Fatima (SF). Tomu, kto by pozoroval jeho život zvonka, sa môže zdať, že jeho členovia častejšie menia zameranie svojej vonkajšej činnosti a že SF chýba stálosť, ktorá charakterizuje väčšinu rehoľných spoločenstiev. Na SF sa veľmi dobre potvrdzuje prirovnanie, ktorým Pavol VI. charakterizoval sekulárne inštitúty ako „pokusné laboratóriá“. Tým sa zároveň napĺňa jeden rozmer vzťahu človeka k Bohu a svedectva o jeho prítomnosti vo svete: poznávanie a stála otvorenosť na nové impulzy Svätého Ducha a potreby človeka. Pán Ježiš pozýva členov SF k prorockej službe, aby skúmali znamenia čias a za závojom ich každodennosti objavovali Božiu vôľu pre aktuálnu životnú situáciu seba samých, svojich súčasníkov, spoločnosti i Cirkvi.
SF sa od svojho vzniku rozvíjalo pod ochranou kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý ho ako nitriansky diecézny biskup kánonicky potvrdil 4. mája 1991. So súhlasom diecéznych biskupov pôsobí aj v ďalších diecézach na Slovensku, v Rusku a v Litve.

Život členov Spoločenstva Fatima

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus (1 Kor 3, 11)

Celý život a činnosť členov SF má svoj základ v duchovnom živote, ktorý vychádza z evanjelia Ježiša Krista a je zameraný na službu jeho Cirkvi. Vzorom života oddaného plneniu Božej vôle a nasledovaniu Ježiša Krista je pre nich Panna Mária. Pre aktuálnosť jej výzvy z Fatimy, ktorou sa obrátila na kresťanov 20. storočia, si ju zvolili za svoju patrónku.
Spolupatrónom SF je Ján Krstiteľ najmä pre svoj nekompromisný postoj k pravde, ktorú sa nebál povedať aj politickým a náboženským vodcom svojej doby, a tiež pre svoju ochotou ustúpiť a prenechať miesto Ježišovi Kristovi, keď splnil svoju úlohu.

Prostriedky posväcovania a začlenenie

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite! (1 Sol 5, 16 – 17)

Členovia Spoločenstva Fatima sa denne zúčastňujú na svätej omši a pristupujú ku svätému prijímaniu, denne si vyhradzujú čas na vnútornú modlitbu (rozjímanie, adoráciu) a každý deň sa modlia posvätný ruženec. Pravidelne študujú náboženskú literatúru, pristupujú k sviatosti zmierenia, vedú rozhovor so svojím duchovným poradcom a rozhovor s predstavenými. Každý rok si konajú päťdňové duchovné cvičenia, zúčastňujú sa na rekreačno-turistických podujatiach a približne raz za dva mesiace si konajú duchovnú obnovu. Zúčastňujú sa na spoločných modlitbových stretnutiach, ktoré konajú spravidla raz za týždeň, a väčšina členov sa denne modlí časť Liturgie hodín. Duchovný život je nevyhnutný, ak chcú kresťanským duchom preniknúť zmýšľanie a mravy spoločnosti v prostredí, kde žijú alebo pracujú.

Úplné zasvätenie sa Bohu je ideál, ktorý sa realizuje postupne, tak ako človek dovolí Svätému Duchu, aby ho pretváral a stvárňoval v ňom obraz a podobu Ježiša Krista. Ten, kto sa zaujíma o vstup do Spoločenstva Fatima, má na to mať primerané duchovné a telesné predpoklady, musí byť slobodný a mať najmenej 21 rokov. Je dôležité, aby záujemca bol upevnený a stály vo viere v Ježiša Krista a v jeho Cirkev. Formácia potrebná na osvojenie života podľa charizmy SF sa uskutočňuje buď individuálne, alebo vo formačnom spoločenstve a trvá spravidla dva roky.
Členmi Spoločenstva Fatima sú katolíci: muži i ženy, laici i klerici. Ich vzdelanie, profesijná orientácia a sociálne začlenenie sú veľmi pestré a rôznorodé. Každý člen SF si slobodne zvolí rozsah svojej rezervovanosti (diskrétnosti), prípadne to, kde, za akých podmienok a komu svoju príslušnosť k Spoločenstvu prejaví navonok, pričom však plne rešpektuje rezervovanosť ostatných bratov a sestier.

Apoštolát členov SF
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu (Mk 16, 15)

Členovia Spoločenstva Fatima nemajú spoločné apoštolské diela. Avšak pri plnení niektorých úloh, ktoré si to svojím zameraním, rozsahom alebo náročnosťou vyžadujú, viacerí členovia navzájom spolupracujú. Každý člen sa venuje forme apoštolátu, ktorá najviac zodpovedá jeho osobným charizmám, veku a aktuálnej situácii.
Apoštolské aktivity v súčasnosti zahŕňajú najmä tieto oblasti:

  • apoštolát prítomnosti a osobné svedectvo autentického kresťanského života;
  • evanjelizácia a katechéza pre deti, mládež a problémových ľudí;
  • kňazská pastoračná služba;
  • misijné a pastoračné pôsobenie v Rusku.

Svedectvá
Keď sa zamyslím na tým, ako to Boh so mnou myslel a myslí, tak mu musím vzdávať obdiv. Nikdy som si nemyslela, že môj život budem prežívať v zasvätenom živote sekulárnika v našom Spoločenstve. Keď to hodnotím s odstupom času, tak zisťujem, že Pán si ma pripravoval od môjho obrátenia na vysokej škole, kde som sa stretávala, nevediac o tom, s niektorými členmi Spoločenstva. Postupne, nenápadne som prijímala ducha nášho Spoločenstva, zapálenosť v apoštoláte a ducha malých spoločenstiev, ktoré sú mi blízke dodnes.
Každý deň vnímam, ako ma Pán vedie aj v neľahkých situáciách. Stretnutia s ním ako aj stretnutia s niektorými bratmi a sestrami, ktorí sú mi vzorom v nasledovaní Pána v bežnom živote práce a v prežívaní, sú mi posilou. Uvedomujem si, že Pán je naozaj Pánom a vždy sa postará. Hlavná je dôvera v neho v situáciách, v ktorých ma vedie k láske k tomu, čo robím, k láske k tým, s ktorými sa stretávam, a v spoznávaní svojho miesta aj v ťažkostiach. Som mu vďačná za to, že som v jeho rukách v slobode normálneho života práce a medzi ľuďmi tohto času.
Členka SF od roku 1996, vysokoškolská pedagogička, 40-ročná

Všetky získané skúsenosti sú pre môj kňazský život a pastoračnú službu cennou pomocou. Žijem v rovnakých podmienkach ako väčšina diecéznych kňazov na Slovensku, ale v bratoch a sestrách Spoločenstva Fatima mám nenahraditeľné duchovné, ľudské i rodinné zázemie. Vždy, keď to potrebujem, mi poskytnú pomoc a oporu, hoci každý z nich má svoju vlastnú cestu zasväteného života a koná svoju vlastnú službu podľa svojich osobných chariziem a životnej situácie. Ľudská, profesijná, kultúrna aj intelektuálna rôznorodosť a pestrosť vytvárajú z nášho Spoločenstva nielen domov, ale tiež veľmi inšpiratívne prostredie.
Člen SF od r. 1984, kňaz od r. 2001, 56-ročný.

Kontakt
Spoločenstvo Fatima, P.O.Box 209, 814 99 Bratislava 1
e-mail: fatima.si@stonline.sk, www.fatima-sf.sk

Daniel Bédi

Aktualizácia kontaktných údajov (16. 1. 2021):

Webstránka: https://fatima-si.sk/
Emailová adresa: sfjanmaria@gmail.com