Doživotné ÁNO v zasvätenom živote troch mladých sestier SDR

Po nádhernom mesiaci bližšej prípravy, v Roku zasväteného života, dňa 8. augusta 2015 zložili doživotné sľuby tri sestry – sr. M. Germana Angelovičová, sr. M. Klára Buchtová a sr. M. Rita Kočíková. Ich zložením sa definitívne začlenili do Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.  Eucharistickej slávnosti v kostole Nanebovzatej Panny Márie v Spišskej Novej Vsi predsedal Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.

V úvode slávnosti sestry obohatili prítomných akadémiou, v ktorej si všetci mohli s vďakou prezrieť cestu povolania a počiatočnej formácie týchto troch mladých sestier.

S radosťou v srdci dávali tieto sestry, v deň zloženia doživotnej profesie Pánovi na oltár vďaku za dar života a povolania, za svojich rodičov, kongregáciu a za všetky spolusestry.

Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa založila ctihodná Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová 28. augusta 1849 v Niederbronne, vo Francúzsku. V roku 1924 bola zriadená Slovenská provincia so sídlom v Nových Zámkoch a neskôr pred Druhou svetovou vojnou sa sídlo presunulo do Spišskej Novej Vsi. Dnes pôsobí na Slovensku 205 sestier v 18 spoločenstvách.

Osobitným apoštolátom sestier Božského Vykupiteľa je urobiť viditeľnou milosrdnú a vykupujúcu lásku Ježiša Krista cez pastorálne, pedagogické, charitatívne a sociálne činnosti.

Zakladateľka matka Alfonza Mária, pobádaná charizmatickým povolaním, dala kongregácii pevný duchovný základ a preto sa sestry pri  uskutočňovaní svojho poslania v Cirkvi  v duchu svojej zakladateľky zameriavajú  na chudobných a trpiacich, sú otvorené a pohotové na núdzu doby a v spojení s Kristom v láske a jednoduchosti slúžia Božiemu kráľovstvu.

Sestry si uvedomujú, že milosti povolania zodpovedajú iba vtedy, ak sa s Kristom stále hlbšie spájajú a rastú vo viere. Preto sa snažia sýtiť Božím Slovom a podľa neho radikálne chcú nasmerovať svoj život, aby sme sa tak stali viditeľným znamením Božieho kráľovstva. Ich  úlohou je dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz.

Sr. Katarína Krištofová, SDR