Ecclesiae Sponsae Imago – vyšla inštrukcia o zasvätených pannách Ordo virginum

„Ecclesiae Sponsae Imago“, prvá inštrukcia o zasvätených pannách vydaná Svätou stolicou, ktorá vyšla v týchto dňoch vo Vatikáne, prehlbuje a rozvíja túto špeciálnu formu zasväteného života určenú ženám a nadväzuje na Obrad zasvätenia panien z roku 1970.

Inštrukcia chce ponúknuť usmernenia a podporu biskupom, zasväteným pannám a tým, ktoré sú vo formácii. V dnešnej celkom novej situácii chce dať nový impulz tejto špeciálnej forme zasvätenia, ktorá umožňuje ženám zostať v ich bežnom kontexte života, bez toho, aby by museli nosiť závoj. Po stáročia si táto forma uchovávala silu príťažlivosti, poukazujúc na bohatstvo Cirkvi.

Stretnutie Ordo virginum v roku 2020

Dokument, ktorého názov v preklade znie „Obraz Cirkvi Nevesty“, vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života. Ako pripomenul jej prefekt kardinál João Braz de Aviz, blíži sa 50 rokov od obnovenia starovekého stavu zasvätených panien Ordo virginum na žiadosť blahoslaveného Pavla VI. v roku 1970. Príležitosťou osláviť okrúhle výročie bude podľa slov brazílskeho kardinála medzinárodné stretnutie Ordo virginum v roku 2020 v Ríme spolu so Svätým Otcom.

Zasvätené panny vo svete

Nedávny Rok zasväteného života (2015-2016) okrem iného poukázal na pozoruhodný nárast počtu zasvätených panien na súčasných viac ako 5000. Prichádza viac žiadostí od diecéznych biskupov, ktorým je zverená pastoračná starostlivosť o Ordo virginum, aby mohli zachovať jeho identitu vzhľadom na rozmanité kultúrne kontexty, v ktorých sa prejavuje starobylá charizma a prihliadajúc na miestnu situáciu.

Text novej inštrukcie Ecclesiae Sponsae Imago sa začína hlbokou analýzou histórie, ktorá sa zameriava na symboly, obrady a tradície. Sekretár Kongregácie pre zasvätený život Mons. José Rodríguez Carballo v prezentačnom texte predstavil tri hlavné body obsahu inštrukcie.

  1. Povolanie a svedectvo

Prvý bod sa týka povolania a svedectva Ordo virginum a vychádza z biblického a kristologického základu zasvätenia panien, predstavujúc charizmu, spirituálny ráz, formu života prijatú ženami, ktoré tvoria spoločenstvo. Inštrukcia zdôrazňuje absolútnu nezištnosť a mariánsky charakter tohto povolania, pripomínajúc, že cez panenské zasvätenie sa žena stáva „eschatologickým znakom Cirkvi, nevesty Kristovej“.

Panny sú pozvané v prvom rade nasledovať Krista, prijmúc jeho spôsob života čistoty, chudoby a poslušnosti. Venujú sa modlitbe, obetám a skutom milosrdenstva nezanedbávajúc apoštolát a prijímajúc Evanjelium ako základnú normu pre svoj život, „stávajúc sa blížnymi“ smerom k ženám a mužom týchto čias, zvlášť voči chudobným a núdznym. Zasvätené panny môžu žiť osamote alebo v rodine, spoločne s ostatnými zasvätenými  a vo všetkých spôsoboch, ktoré pokladajú za lepšie vyjadrenie svojho povolania.

  1. Diecézne zakorenenie

Druhá časť textu je venovaná cirkevnej štruktúre Ordo virginum v partikulárnych cirkvách a v univerzálnej Cirkvi. Zameriava sa na konkrétne aspekty diecézneho zakorenenia, ktoré musí vytvárať zväzok lásky, jednoty a vzájomnej spolupatričnosti.

Zasvätená sa musí cítiť ako dcéra partikulárnej cirkvi deliac sa o históriu svätosti, spolupracujúc na jej budovaní a na jej misii a Cirkev ju musí podporovať rôznymi spôsobmi. V tejto časti textu sa rozvíja aj všetko to, čo sa týka zotrvania, presunu do iných diecéz, prípadne zakladania nadácií kvôli ekonomickej podpore Ordo virginum.

  1. Rozlišovanie a formácia

Tretia časť dokumentu sa napokon týka rozlišovania povolania a formácie v duchovnom a výchovnom zmysle. Je daný dôraz na úlohu diecézneho biskupa, ktorému prislúcha rozlíšiť povolanie ašpirantiek a kandidátok. Ďalej je to zabezpečenie primeranej počiatočnej formácie a dokončenie patričného rozlišovania na pripustenie k zasväteniu, ktorého sláveniu biskup predsedá. Nasleduje sprevádzanie a podpora členiek Ordo virginum počas ich permanentnej formácie.

Cesta posvätenia, fascinujúca a náročná

Mons. Carballo v prezentácii dokumentu uviedol: „Znovuobnovenie tejto formy života v Cirkvi sa zdá byť anachronizmom, ale je to akt dôvery v konanie Ducha, ktorý vedie mnohé ženy prijať a prežívať toto povolanie vo svetle cesty, ktorú prešla Cirkev počas storočí a podľa potrieb danej doby, ide o skutočnú cestu posvätenia, fascinujúcu a náročnú.“

Posilnenie prítomnosti žien v Cirkvi

Táto výzva tiež prispieva k posilneniu a lepšiemu pochopeniu prítomnosti žien v Cirkvi a v Božom ľude. Podľa prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinála Braz de Aviza Ecclesiae Sponsae Imago „chce pomôcť objaviť krásu tohto povolania a pomôcť ukázať krásu Pána, ktorý premieňa život mnohých žien, ktoré to každodenne prežívajú.“

Zdroj: Alena Barvirčáková CJ – Vatikán
Text konči krásnou modlitbou k Panne Márii, ktorú preložil Štefan Turanský SDB:

Oslavujeme ťa,
Panna Mária, žena zmluvy, očakávania a naplnenia.
Buď matkou a učiteľkou zasvätených panien,
aby, keď ťa napodobňujú, radostne prijali evanjelium,
s pokorou a údivom každý deň v ňom znovu objavili
svätý pôvod svojho snúbeneckého povolania.
Panna panien, zapečatená studienka, brána do neba,
sprevádzaj tieto naše sestry
a buď pre nich inšpiráciou,
zahrň ich darom duchovného rozlišovania,
aby ako pútničky dejinami sveta
žili prorockým dynamizmom slobodne a odvážne, odhodlane a nežne.
Žena plná milosti a prekypujúca činorodou láskou,
Panna, ktorá sa stala Cirkvou,
požehnávaj ich cestu,
aby nádej oživovala ich mysle, napĺňala ich srdcia,
usmerňovala každý ich krok
a ich ruky sa prostredníctvom viery
stali činorodými a tvorivými.
Nech sa ich život stane plodným
a keď anticipujú skutočnosť Božieho kráľovstva,
nech sú schopné splodiť a budovať Boží ľud
a majú účasť na jeho kráľovskom, prorockom a kňazskom poslaní.
Žena evanjeliového chválospevu, matka živého evanjelia
my verejne vyhlasujeme, že si blahoslavená
a prosíme ťa za tieto sestry:
pridruž ich k svojmu chválospevu,
zapoj ich do svojho plesania,
aby so zažatými lampami nasledovali Božieho Baránka
kamkoľvek pôjde a mohli aj nás viesť
na večnú svadobnú hostinu,
k definitívnemu objatiu Lásky, ktorá nikdy nekončí.
Amen.

-fc-