Formačné stretnutie pre sekulárne zasvätených

Zodpovedné a formátorky zo sekulárnych inštitútov na Slovensku sa v sobotu 12. apríla 2014 zišli v Žiline na seminári na tému Služba autority. Seminárom 45 účastníčok sprevádzala členka výkonnej rady Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov (CMIS). V prvej časti stretnutia predstavila inštrukciu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života Služba autority a poslušnosť. Potrebným a správnym východiskom v službe autority je hľadanie Božej vôle. Zodpovedná v prvom rade hľadá Božiu vôľu, Božiu tvár vo svojom každodennom živote, a tak môže napomáhať k hľadaniu Božej vôle jej zvereným a spolu s nimi rozoznávať hnutia Ducha. Prioritami v službe autority sú: bdieť nad vernosťou v modlitbe, rozvíjať dôstojnosť ľudskej osoby a povzbudzovať k odvahe a nádeji, oživovať vlastnú charizmu, udržiavať zmysel pre Cirkev a predovšetkým sprevádzať pri trvalej formácii.

V druhej časti stretnutia hovorila o Zasvätenej sekulárnosti v nasledovaní Krista. Upriamila pohľad na Ježiša v Nazarete – zasväteného vo svete. Súčasne predstavila publikáciu Zasvätená sekulárnosť, ktorej autorom je Pietro Schinetti.
V tretej časti stretnutia sa prítomní zaoberali Službou autority z pohľadu Ježiša, ako o ňom svedčia evanjeliá. Tie hovoria, že zodpovedný slúži, miluje, dáva život za tých, ktorých vedie. Prijať autoritu znamená mať účasť na pokore Boha. Vyznačuje sa trvalou obetou, zrieknutím sa slobody, vystavením sa kritike, nesením bremena sestier. Pripodobňuje sa Panne Márii, Pánovej služobnici, pokojnej, zjednocujúcej, reálnej, inšpirujúcej a láskavej.
Štvrtá časť stretnutia bola venovaná Formačnému rozhovoru, jeho obsahu a praktickým odporučeniam, ako ho viesť.
Účastníčky stretnutia sa spoločne modlili, zúčastnili sa na svätej omši a adorácii.
Celé stretnutie sa nieslo v sesterskom duchu, vo vzájomnom zdieľaní a v radosti z rozmanitosti darov, ktoré sekulárne zasvätení žijú v srdci Cirkvi, aby zvnútra posväcovali svet.

Informovala Mária Dravecká