Komunita Jána XXIII. sa stretla s pápežom Františkom

Na fotke Don Oreste Benzi, zakladateľ komunity Jána XXIII..

Svätý Otec v Aule Pavla VI. prijal v sobotu približne 7500 členov Združenia Komunity pápeža Jána XXIII. Táto komunita, ktorú v Taliansku v roku 1968 založil kňaz Oreste Benzi, pôsobí v sociálnej oblasti – pomáha chudobným, marginalizovaným, narkomanom, či obetiam obchodovania s ľuďmi a snaží sa vykoreniť príčiny nespravodlivosti a marginalizácie. Momentálne pôsobí v 34 krajinách piatich kontinentov.

V úvode stretnutia s pápežom Františkom predniesol príhovor predseda spomínaného združenia, po ktorom zazneli dve svedectvá: 26-ročnej ženy z Nigérie – bývalej obete prostitúcie a svedectvo päťčlennej rómskej rodiny, ktorá kedysi bývala v aute. V programe pred príchodom Svätého Otca zaznelo aj svedectvo niekdajšieho narkomana.

Pápež František na svedectvá reagoval týmito slovami: „Vaše príbehy hovoria o otroctve a o oslobodení, hovoria o egoizme tých, ktorí si chcú budovať svoju existenciu vykorisťovaním iných a o štedrosti tých, ktorí pomáhajú blížnemu opäť povstať z materiálneho a morálneho úpadku.

Sú to skúsenosti, ktoré poukazujú na mnohé formy chudoby, ktorou je žiaľ ranený náš svet; a zjavujú tú najnebezpečnejšiu biedu, príčinu všetkých ostatných bied: vzdialenie sa od Boha, namýšľanie si, že človek môže žiť aj bez neho. Toto je slepou biedou – považovať za cieľ vlastného života materiálne bohatstvo, hľadanie moci a pôžitku a zotročovanie života blížneho pre dosiahnutie týchto cieľov.

Áno, priatelia, prítomnosť Pána je tým, čo ukazuje rozdiel medzi slobodou dobra a otroctvom zla, tým, čo nám môže pomôcť konať dobré skutky a získať vďaka nim intímnu radosť, schopnú ožiariť aj tých, ktorí stoja blízko nás. Prítomnosť Pána rozširuje horizonty, uzdravuje myšlienky a emócie, dáva nám potrebnú silu k tomu, aby sme prekonali ťažkosti a skúšky. Tam, kde je Pán Ježiš, je zmŕtvychvstanie, je život, lebo on je vzkriesenie a život.

Viera naozaj prenáša hory ľahostajnosti a apatie, nezáujmu a sterilnej zahľadenosti do seba samých. Viera otvára dvere lásky k blížnemu, dávajúc nám túžbu po napodobňovaní Ježiša, navádza nás k dobrému dávajúc nám odvahu ku konaniu podľa príkladu Dobrého samaritána.“

Svätý Otec ďalej vyzdvihol príklad zakladateľa komunity, kňaza Oresta Benziho: „Jeho láska k maličkým a chudobným, k vylúčeným a opusteným bola zakorenená v láske k ukrižovanému Ježišovi, ktorý sa pre nás urobil chudobným a posledným. Jeho odvážna odhodlanosť, ktorá dala zrod mnohým iniciatívam vzájomného delenia sa v rozličných krajinách, vytryskla z dôverujúceho odovzdania sa Božej prozreteľnosti; pramenila z viery v Krista zmŕtvychvstalého, živého a činného, schopného rozmnožiť obmedzené sily a zdroje, ako raz rozmnožil chlieb a ryby, aby nasýtil davy ľudí.

Z misie zacielenej na zachytenie dospievajúcich a upriamenie ich pozornosti na osobu Ježiša sa zrodil u Božieho služobníka Oresta Benziho nápad zorganizovať pre nich „sympatické stretnutie s Kristom“, treba povedať vitálne a radikálne stretnutie s ním ako s hrdinom a priateľom, prostredníctvom životných svedectiev, ktoré by naplno ukázali kresťanské posolstvo, no spôsobom radostným, dokonca žartovným. Tak sa zrodila vaša komunita, ktorá je dnes prítomná v 34 krajinách prostredníctvom svojich domovov, sociálnych a vzdelávacích kooperatív, domov modlitby, služby sprevádzania matiek v problematických situáciách a iných iniciatív. Vďaka Božej prozreteľnosti ste sa rozrástli, dokazujúc vitalitu charizmy zakladateľa, ktorý rád opakoval – ako to povedal aj váš hlavný predstaviteľ – že „k tomu, aby sme stáli na nohách, treba kľačať“.

Svätý Otec sa potom odvolal na sv. Jána Pavla II. a podobne ako kedysi on, opäť povzbudil členov Komunity pápeža Jána XXIII. k starostlivej duchovnej formácii a k častému prijímaniu sviatostí, ako aj k tomu, aby z Eucharistie urobili srdce ich domovov a všetkých ich sociálnych a výchovných aktivít. „Je to srdce plné lásky, odkiaľ plynie láska k bratom a sestrám“.

(Zdroj RV, zk, foto: www.vita.it)