Krásny aj bez make-upu

V Palestíne sa i teraz musí pastier s ovcami za trávou riadne nachodiť. Rastie poriedko. Divej zveri tam však bolo v Ježišových časoch omnoho viac ako dnes.Preto museli mať pre ovce aj akési provizórne ovčince, okolo prirodzenej jaskyne či previsu ohradené nazberanými skalami, zabezpečené koreňmi krov a tŕním.Keď ich doň večer pastier priviedol, nezatváral žiadne vráta, sám si ľahol do vchodu a znútra ovce spali pri ňom v bezpečí. Ako kuriatka pri kvočke. Pre pastiera nebolo reálne byť „nad“ ovcami, iba „s“, ako solidárny. Takýto pastier – aj s funkciou brány – nielenže po ovciach „voňal“, ale bol aj zaprášený, spotený, doštípaný hmyzom. V prípade nebezpečenstva si medveď alebo vlk musel poradiť najprv s ním.

State Jánovho evanjelia sú často písané s viacerými významovými vrstvami. Symbolický obraz ovčinca, ktorý Ježiš použil pre znepriatelených židov, je zároveň obrazom chrámového nádvoria, v ktorom sa zhromažďoval Boží ľud. Ježiš sa vyhlasuje za novú bránu chrámu, ktorou sa vchádza do tajomstva lásky, do spoločenstva s Otcom a medzi sebou. Nie je bránou do bludiska legalizmu, pasce ritualizmu či prázdnoty alibizmu. Ovce, ktoré volá po mene, vyvádza z chrámového nádvoria farizejských postojov a vovádza ich do svojho srdca: na slobodu, za dobrou pastvou, k tichým vodám a do hojnosti života.

Ak sa Ježiš pripodobňuje k takémuto pastierovi, ktorý svoj život za ovce nielen riskuje, ale čoskoro ho aj položí, má titul dobroty v najvyššej miere. Možno aj to bol dôvod, prečo prekladatelia grécky prívlastok pastiera kalòs – doslova pekný – preložili ako dobrý. Je to v súzvuku s celým biblickým poňatím krásy. Čisto vonkajšej kráse sa v Biblii neprikladá priveľký význam. Pre biblického človeka je dôležitejšie dobro ako také a krása je v jeho službách. To znamená, že pre neho je krásne hlavne to, čo je dobré, užitočné, pravé. Naj-krásou podľa Písma je krása dobroty, krása, ktorá je vonkajším výrazom vnútorného dobra, jeho rozkvetom.

Ak ju chápeme takto, tak Ježiš je skutočne najkrajším z ľudských synov (Ž 45, 3), Krásny pastier, ktorý učaril nášmu srdcu, lebo všetko je na ňom pôvabné (Pies 5, 16). A učarí ešte mnohým…

Dagmar Kráľová