List pápeža Františka k Roku zasväteného života

„Prebuďte svet!“ To je povzbudenie obsiahnuté v liste, ktorý pápež František adresoval svetu zasvätených v predvečer otvorenia Roka zasväteného života, ktorý sa začne v túto nedeľu 30. novembra, v Prvú adventnú nedeľu, a ukončený bude 2. februára 2016, na sviatok Obetovania Pána, ktorý je Dňom zasväteného života. Svätý Otec v liste uvádza ciele, očakávania a horizonty tohto mimoriadneho roku, inšpirujúc sa exhortáciou svätého Jána Pavla II. Vita consacrata, z ktorej v úvode svojho vyše 10-stranového listu cituje: «Nemáte len spomínať a rozprávať o slávnej minulosti, ale aj budovať nové veľké dejiny! Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie Duch, aby znovu s vami konal veľké diela» (č. 110).

Pápež František sa na zasvätených obracia ako brat: „Píšem vám ako Petrov nástupca, ktorému Pán Ježiš zveril úlohu utvrdzovať svojich bratov vo viere (Lk 22,32), a píšem vám ako váš brat, zasvätený Bohu ako vy. Spoločne ďakujme Otcovi, ktorý nás povolal, aby sme nasledovali Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho evanjeliom a v službe Cirkvi, a vlial do našich sŕdc Ducha Svätého, ktorý nám dáva radosť a robí nás vo svete svedectvom svojej lásky a svojho milosrdenstva.“

Za tri prioritné ciele zasväteného muža či ženy v plnení ich poslania list označuje: v prvom rade „pozerať sa na minulosť s vďačnosťou“, aby bola udržiavaná živou vlastná identita, bez zatvárania si očí pre nezrovnalosťami v dôsledku ľudskej slabosti a možno aj pozabudnutia na niektoré základné aspekty charizmy. Druhým cieľom je „žiť súčasnosť s veľkým zanietením“, žijúc evanjelium v jeho plnosti a v duchu spoločenstva. A po tretie „uchopiť budúcnosť s nádejou“, nenechať sa odradiť mnohými ťažkosťami v zasvätenom živote, krízou povolania.

Druhú časť Svätý Otec uvádza otázkou: „Čo zvlášť očakávam od tohto roku milosti zasväteného života?“ V odpovedi opakovane zaznieva výzva k radosti, a tiež výzva „Prebuďte svet, pretože znamením, ktoré charakterizuje zasvätený život, je proroctvo.“ A dodáva: „Prorok dostáva od Boha schopnosť skúmať dejiny, v ktorých žije, interpretovať udalosti, je ako strážca, ktorý bdie v noci a vie, kedy príde brieždenie. Pozná Boha a pozná mužov a ženy, svojich bratov a sestry. Je schopný rozlišovania a vie tiež odsúdiť zlo hriechu a nespravodlivosť, pretože je slobodný…“

Svätý Otec upozorňuje na pokušenie čísel, čistej efektivity, na pokušenie spoliehať sa len na vlastné sily. Konštatuje, že fantázia lásky nepozná hranice, a že je potrebné nadšenie, aby bol dych evanjelia zanesený do kultúr a rôznych oblastí spoločnosti. Odovzdávanie radosti a šťastia viery žitej v komunite skutočne napomáha rastu Cirkvi skrze jej príťažlivosť. A svedectvo bratskej lásky, solidarity, delenia sa, dáva Cirkvi hodnotu.

Svätý Otec František neočakáva, že zasvätení budú udržiavať pri živote „utópie“, ale že budú vedieť vytvoriť „ďalšie miesta“, kde by sa žila evanjeliová logika daru, bratstva, rozmanitosti, vzájomnej lásky. Ideálnym mieston pre to sú komunity, ktoré však nemajú byť izolované. Pápež vyjadruje túžbu, aby tento rok bol pre zasvätených príležitosťou pre užšiu spoluprácu medzi rôznymi komunitami – dokonca rôznymi cirkvami – pri prijímaní utečencov, v blízkosti chudobným, v ohlasovaní evanjelia, v podporovaní života modlitby.

V tretej časti listu, venovanej horizontom Roka zasväteného života, sa pápež František obracia na laikov, ktorí so zasvätenými zdieľajú ideály, ducha a poslanie. Hovorí o „charizmatickej rodine“, ktorá zahŕňa kresťanov laikov, ktorí sa cítia byť volaní mať vo svojich podmienkach účasť na danej charizme. Obracia sa ďalej na všetkých krasťanov: „Rok zasväteného života sa nevzťahuje len na zasvätené osoby, ale na celú Cirkev. Obraciam na všetkých kresťanov, aby si boli stále viac vedomí daru, akým je prítomnosť toľkých zasvätených mužov a žien, dedičov veľkých svätcov, ktorí tvorili históriu kresťanstva.“

V závere listu sa pápež obracia na bratov v biskupskej službe a povzbudzuje ich, aby bol tento rok príležitosťou pre úprimné a radostné prijímanie zasväteného života ako «duchovného kapitálu, ktorý prispieva k dobru … celého Kristovho tela» (Lumen gentium, 43). Vyzýva ich, aby ochotne podporovali odlišné charizmy rôznych komunít, aby tak zažiarila krása a svätosť zasväteného života v Cirkvi.

List zasväteným uzatvára pápež František slovami: „Tento Rok zasväteného života zverujem Márii, Panne načúvania a rozjímania, prvej učeníčke svojho milovaného Syna. Na ňu, milovanú dcéru Otca, odetú všetkými darmi milosti, hľaďme ako na neprekonaný vzor pre napredovanie v láske k Bohu a v službe druhým.“

(Zdroj: RV, jk)