Medzi ocenenými vedeckými pracovníkmi SAV nájdete aj dominikána

V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna uskutočnilo slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Akadémia udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.

Jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny za vedecko-výskumnú činnosť, aj za popularizáciu vedy. Za prítomnosti predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka, štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej a ďalších hostí ceny odovzdával predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a podpredsedovia SAV za jednotlivé oddelenia vied. „Za pozitívnu a povzbudzujúcu môžeme považovať skutočnosť, že každoročne oceňujeme výsledky našich vedeckých tímov aj osobností s výrazným medzinárodným presahom. Naše úsilie smeruje k ich nielen morálnemu, ale aj spoločenskému oceneniu a posilneniu významu vedy v našej spoločnosti,“ povedal okrem iného predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť získal aj kolektív pracovníkov Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4 (Caryophyllales – 2. časť, Ericales). Člen tohto kolektívu, brat Dominik Roman Letz OP, prispel do tejto knihy monografickým spracovaním rodov Amaranthus, Androsace a Glaux.

zdroj: dominikani.sk

-msk-