Metropolitná púť zasvätených v Prešove

V sobotu 31. januára sa v Prešove stretli gréckokatolícki biskupi, kňazi rehoľníci, rehoľné sestry, bohoslovci a laickí veriaci, a to z troch dôvodov. Prišli, aby Bohu ďakovali za 7. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris, ktorú ustanovil Benedikt XVI. 30. januára 2008. Druhým dôvodom bolo slávenie Metropolitnej púte zasvätených osôb v Roku zasväteného života vyhlásenom Svätým Otcom Františkom. Tretím dôvodom bolo oficiálne otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR.
Slávnostný deň začal archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ spolu s košickým eparchiálnym biskupom Milanom Chauturom CSsR, bratislavským eparchiálnym biskupom Petrom Rusnákom, pomocným prešovským biskupom Milanom Lachom SJ, emeritným pomocným pražským biskupom Jánom Eugenom Kočišom a niekoľkými desiatkami kňazov.
V homílii vladyka Ján Babjak SJ okrem iného o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá ešte v bývalom Československu bola v rokoch 1950 – 1968 zakázaná a do roku 1989 štátnou mocou iba trpená, povedal: „Za to, že sme ešte tu, môžeme vďačiť jedine Božej milosti a ochrane Presvätej Bohorodičky, ktorú si tak uctievame. Všetky utrpenia v minulosti a v súčasnosti nie sú ničím iným ako prejavom Božej lásky. Neviem, či si to pri príležitosti 7. výročia metropolie dobre uvedomujeme, že tých, ktorých svet odsúdil na smetisko, Pán svojou milosťou povýšil. A urobil to z jedného dôvodu, aby sme sa naučili slúžiť Bohu a blížnym.“ Potom sa prihovoril aj zasväteným osobám – kňazom a rehoľným sestrám, ktorým povedal, že „základom rehoľného života je poslušnosť. Pre svet je poslušnosť odporná, ale to je klamstvo a taktika zlého, ktorý hovorí: nebudem slúžiť! Ľahko nad nami zvíťazí, keď sa budeme spoliehať iba na seba a na svoj rozum.“ A o otcovi Janovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR sa vyjadril: „Bol veľmi učený a zbožný redemptorista. Komunisti sa ho veľmi báli, ale nie preto, že bol mohutnej postavy, ale preto, lebo bol duchovne veľký a silný. Poznal som ho 5 rokov, keď som bol kaplánom tu v Prešove. Pomáhal kriesiť našu cirkev, bol neúnavným spovedníkom, formoval kňazov, rehoľníkov, prekladal knihy… Vnímal som jeho lásku, pokoru a pohotovosť poslúžiť. Som veľmi rád, že sa dnes oficiálne začína proces skúmania jeho života a čností.“
Program pokračoval v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity slávnostným zhromaždením, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Prvou časťou bolo prvé zasadnutie tribunálu, ktorým bol oficiálne na archieparchiálnej úrovni otvorený proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktoré prebiehalo podľa cirkevných predpisov určených na takúto udalosť. V úvode biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, pozvaných príbuzných a spolurodákov otca Mastiliaka z Nižného Hrabovca ako aj pozvaných svedkov privítal prešovský arcibiskup a metropolita Ján. Zdôraznil, že to ešte nie je blahorečenie, ale začiatok skúmania života a čností. Pozval všetkých, aby proces sprevádzali modlitbou, členov tribunálu a komisií, ako aj svedkov požiadal, aby si počínali a vypovedali v tejto záležitosti slobodne a pravdivo. „Verím, že nás Pán bude sprevádzať a keď to bude jeho vôľa, budeme môcť túto záležitosť posunúť do ďalšej fázy“, povedal vladyka Ján. Vicepostulátorom je otec Atanáz Mandzák CSsR. Tribunál tvoria prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý však vymenoval svojho zástupcu – arcibiskupského delegáta, ktorým je otec Jaroslav Pasok, promotorom spravodlivosti je otec Miloš Galajda, notárom aktuárom otec Peter Lach a pomocným notárom otec Matúš Verba. Zároveň boli vymenované dve komisie – Komisia znalcov vo veci teologickej a Komisia znalcov vo veci historickej a archivistickej. Po prevzatí dekrétov a prísahe bol oznámený dátum prvého pojednávania a určený svedok na vypočutie.
Druhou časťou slávnostného zhromaždenia bolo stretnutie zasvätených osôb, ktorých sa zišlo 100 a vypočuli si zaujímavú prednášku kontemplatívnej sestry redemptoristky Aleny Hutňanovej OSsR na tému Zasvätení – spoluúčastní na Božom živote. V gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobí Rád sv. Bazila Veľkého – otcovia baziliáni, Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – otcovia redemptoristi, Rád sestier sv. Bazila Veľkého – sestry baziliánky, Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie – sestry služobnice, a Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa – kontemplatívne sestry redemptoristky. Zároveň sú gréckokatolíci zo Slovenska aj v Svätouspenskej univskej lavre studitského spôsobu života, v Spoločnosti Ježišovej a v niektorých ďalších rehoľných spoločenstvách. Po vzájomnej diskusii rehoľníkov a rehoľných sestier bolo stretnutie ukončené spoločným obedom v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
Gréckokatolíci si takýmto jedinečným spôsobom – spoločnou Metropolitnou púťou zasvätených osôb a otvorením procesu skúmania života a čností Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR – pripomenuli 7. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris.
Sídlom Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku je Prešov. Tvoria ju Prešovská archieparchia, Košická eparchia a Bratislavská eparchia. Podstatným znakom východnej cirkevnej identity je princíp synodality, ktorý sa viditeľne realizuje prostredníctvom Rady hierarchov, ktorá je zákonodarným zborom. V intenciách Kódexu kánonov východných cirkví pripravuje zákonné normy pre partikulárne právo metropolitnej cirkvi sui iuris, ktoré nadobúdajú platnosť po odobrení Svätou stolicou. Náležite sa stará o pastoračné potreby veriacich v Krista miestnej cirkvi sui iuris, ustanovuje to, čo považuje za potrebné na podporu rastu viery u veriacich a na väčšiu horlivosť spoločnej pastoračnej činnosti, na zlepšenie mravov, na verné zachovávanie vlastného obradu a tiež spoločnej disciplíny. Radu hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku tvoria prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ.
ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom slovenského pôvodu. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Študoval v Čechách a v Ríme. Po získaní doktorátu sa vrátil na Slovensko. Bol zaradený medzi desiatich „najnebezpečnejších“ rehoľníkov, proti ktorým sa konal tzv. monsterproces v roku 1950. Dovtedy neznámy redemptorista bol obvinený z velezrady a špionáže v prospech Vatikánu a západných mocností. Pôvodne navrhnutý trest smrti bol zmiernený na doživotie, z ktorého si napokon odsedel 15 rokov. Sám o väzení nechcel rozprávať, ale pod poslušnosťou napísal knižku Za hrsť spomienok, v ktorých sa na väzniteľov pozeral ako na tých, „ktorí si len konali svoju prácu.“ Po amnestovaní pracoval a žil v Prešove. V roku 1968 a v nasledujúcich rokoch stál pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi. Pre nebo sa narodil 18. septembra 1989, dva mesiace pred pádom totality. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Ľubomír Petrík

foto: www.grkatpo.sk