Mimoriadny misijný mesiac: List kardinála Filoniho rehoľným predstaveným

Už koncom roka 2017 dostali generálni predstavení list od kardinála Filoniho, ktorým ich pozýva k spolupráci a príprave Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý bude v októbri 2019.


Drahí bratia a sestry, generálni prestavení inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života,

reagujúc na osobnú výzvu Svätého Otca v jeho liste z 22. októbra 2017 by som sa s vami a s vašimi komunitami rád podelil o niekoľko úvah a návrhov ohľadom slávenia Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019.

Jadrom tejto iniciatívy, do ktorej je zapojená celá univerzálna Cirkev, budú tri veci: modlitba, svedectvá a úvahy o kľúčovej úlohe misií ad gentes ako trvalého stavu vyslania do sveta na prvú evanjelizáciu (pozri Mt 28, 19). Záväzok osobného i komunitného obrátenia k Ježišovi Kristovi ukrižovanému, vzkriesenému a žijúcemu v Cirkvi obnoví horlivosť a vášeň pre vydávanie svedectva – slovami aj skutkami – o evanjeliu života a o veľkonočnej radosti (pozri Lk 24, 46 – 49). Misia, čiže poslanie Cirkvi v tých ľudských, náboženských a kultúrnych prostrediach, do ktorých ešte nepreniklo evanjelium, si vyžaduje, aby odovzdanie viery spôsobilo pretvorenie životného štýlu, kultúry i spôsobu života v spoločenstve v duchu evanjeliovej radosti a kresťanských hodnôt. Kresťanská viera vyjadruje svoje autentické poslanie vtedy, keď je úplne zasvätená spáse sveta. Svedectvo o láske, verné úsilie o nastolenie spravodlivosti a pokoja a interkultúrny dialóg s náboženskými tradíciami, ako aj spoločná úcta voči ľudskému životu a jeho dôstojnosti, zvlášť voči tým najchudobnejším ľuďom v spoločnosti – toto všetko slúži na to, aby sa poslanie Cirkvi orientovalo okolo umučenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista.

Missio ad gentes, ktoré je v dokumente Evangelii gaudium stotožnené s paradigmou bežnej pastoračnej činnosti Cirkvi (EG 15), predstavuje to, čo nás pápež František žiada dať do centra spomienky na sté výročie apoštolského listu Maximum illud svojho predchodcu pápeža Benedikta XV. (30. novembra 1919). Inými slovami, máme „dať Ježišovu misiu do srdca Cirkvi a urobiť z nej kritérium pre meranie efektívnosti jej štruktúr, výsledkov jej úsilia, plodnosti jej služby a radosti, ktoré tieto služby vzbudzujú. Pretože bez radosti nepritiahneme nikoho“[1].

Svätý Otec naznačil štyri rozmery[2] alebo spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri rozmery sú:

1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;

2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;

3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;

4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.

S patričnou úctou voči charizmám vašich jednotlivých komunít navrhujem, aby ste si určili vhodné a primerané spôsoby, akými budete žiť tieto rozmery a nechávať sa nimi formovať, a tak sa nanovo obracať k Ježišovmu poslaniu.

V tomto čase vzdialenej prípravy navrhujem, aby sa kontemplatívne a klauzúrne komunity venovali rozjímaniu a modlitbe na úžitok konkrétnym cirkvám a laikom i duchovným pastierom v ich misijnej práci. Vy, bratia a sestry, ste – vďaka krstnej radikálnosti vášho kontemplatívneho povolania – uprostred sveta účinnými znameniami toho, že Boh je Otcom každého človeka. Vy v bežnom, každodennom rytme svojich kláštorov a komunít žijete podstatné prvky kresťanstva, ktoré reprezentujú podstatu poslania, podstatu každého evanjeliového ohlasovania a svedectva. Do tejto iniciatívy treba zapojiť aj našich klauzúrnych bratov a sestry, aby tak naozaj všetci na celom svete mohli byť pretvorení a pripodobnení poslaniu Krista a jeho Cirkvi na slávu Boha Otca.

Pápežské misijné diela (PMD) sa spolu s Kongregáciou pre evanjelizáciu národov priamo zapájajú do prípravy a realizácie Mimoriadneho misijného mesiaca. Národných a diecéznych riaditeľov PMD, prítomných a činných v miestnych cirkvách, sme vyzvali, aby s vami spolupracovali na tejto iniciatíve Svätého Otca, aby tak naozaj obnovila našu vášeň pre evanjelium a väčší zápal a misijnú horlivosť v našich cirkvách. Medzinárodný sekretariát Pápežskej misijnej únie (PMÚ) som požiadal, aby koordinoval prípravu, formáciu i realizáciu tohto Mimoriadneho misijného mesiaca. Na tomto úsilí sa podieľa aj naša Pápežská univerzita Urbaniana, ktorá na medzinárodnej i kontinentálnej úrovni usporadúva chvíle zamyslenia (moments of reflection) a rôzne teologicko-misijné formačné podujatia.

Okrem toho vám – s cieľom pomôcť kreatívnej činnosti partikulárnych cirkví – prostredníctvom textov a úvah, ktoré sú plodom diskusií s kresťanmi z celého sveta, ponúkneme pár návrhov, ako sláviť tento mesiac. V pravý čas budete tiež informovaní o slávnostiach a podujatiach, ktorým bude predsedať Svätý Otec. Tieto podujatia sú plánované ako podujatia pre celú univerzálnu Cirkev, do ktorých sa Cirkev v Ríme priamo zapojí.

Nakoniec vás s láskou prosím, aby ste rozpoznali medzi synmi a dcérami vašich inštitútov a spoločností tých, ktorí vydali svedectvo tejto misii, tých, ktorí sa preslávili svojím kresťanským príkladom a tešia sa povesti svätosti tak vo vašich komunitách, ako aj v cirkvách, v ktorých príkladne slúžili. Budem vám tiež vďačný, ak vo svojich komunitách nájdete členov, ktorí by dokázali napísať duchovné a misijné zamyslenia, založené na Svätom písme. S láskou vás prosím, aby ste tieto, ako aj iné návrhy a podnety posielali na Medzinárodný sekretariát PMÚ (october2019@ppoomm.va). (…)

Počas tohto Adventného obdobia zverujem tieto prípravy Preblahoslavenej Panne Márii, Kráľovnej apoštolov, svätému Františkovi Xaverskému a svätej Terézii, ako aj blahoslavenému Paolovi Mannaovi. Všetkým vám odovzdávam svoj srdečný pozdrav s nádejou hojného ovocia obrátení ku Kristovi pre dobro misijného diela Cirkvi.

Fernando kardinál Filoni,
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov

Vatikán, 3. decembra 2017
Svätého Františka Xaverského[1] Pápež František, stretnutie s Výkonným výborom CELAM-u, apoštolská nunciatúra v Bogote, 7. septembra 2017.

[2] Pápež František, prednáška národným riaditeľom Pápežských misijných spoločností (Pontifical Mission Societies), ktorí sa zišli na plenárnom stretnutí, Vatikán, 3. júna 2017.

Foto: Tomáš Kuník