Misijná nedeľa u sestier služobníc Ducha Svätého – JA SOM MISIA

Nikdy si nemysli, že nemáš, čo dať, alebo že nikoho nepotrebuješ. Mysli na to, že mnohí potrebujú teba. Každý z vás nech myslí v srdci na to: mnohí ľudia ma potrebujú.“ (Z posolstva Sv. Otca Františka na Svetový deň misií 2018).

Svetový deň misií sestry v ich provinciálnom dome oslavovali spoločenstvom. Spoločenstvom pri prípravách tohto dňa – keď zažívali ako z čiastočiek príspevkov každej sestry a každého dobrodinca vzniká niečo veľmi pekné a presahujúce príspevky samotné. A spoločenstvom v Misijnú nedeľu, keď mohli spolu so všetkými, ktorí prišli do ich domu, prežívať radosť, povzbudenie a ovlaženie z prítomnosti druhého… vo svätej omši, modlitbe, na jednotlivých misijných stanovištiach. V tvári druhého – toho, kto bol vedľa nich, či spomenutý v modlitbe svätého ruženca – vnímali, že každý je misiou na tejto zemi a každý je potrebný.

Ja som misia – a aj Ty si misia – máme poslanie, ktoré nám Boh zveril.

Príhovor sestry Lucie, provinciálnej predstavenej:

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Dovoľte, aby som dnes všetkých privítala v našom dome a zároveň aj všetkým pogratulovala k nášmu spoločnému dňu „Misii“. Pretože všetci, ktorí sme prijali sviatosť krstu a sviatosť birmovania, prijali sme aj privilégium byť poslaným.

Dnes budeme počuť, ale aj sami budeme hovoriť, že „Ja som misia“. „Ty si misia“ a „My sme misia“. Sv. Otec František nám to tiež jasne napísal vo svojom posolstve k dnešnému dňu: Citujem: 

Život je misiou“

Každý muž a každá žena je misiou, to je dôvod, prečo žijeme tu na zemi. Byť pritiahnutí a byť vyslaní, to sú dve hnutia, ktoré naše srdce pociťuje ako vnútorné sily lásky. Prežívať vlastnú zodpovednosť za svet s radosťou je veľká výzva. Každý z nás je povolaný zamyslieť sa nad skutočnosťou: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete“

Dnes na misijnú nedeľu sa naše srdce zameriava na veľké misijné dielo Cirkvi. Preto sa modlime počas svätej omše za všetkých misionárov a misionárky, ktorí v ďalekých i v blízkych, v pokojných, ale aj problematických krajinách svedčia o príchode Božieho kráľovstva, často i s nasadením vlastného života.

S odvahou a dôverou prosme za nás, aby sme činorodou prácou, ale aj tichou obetou či trpezlivým znášaním choroby a ťažkostí každého dňa, odpovedali na Božie pozvanie milovať bratov a sestry a tak uskutočňovať plán Boha, ktorý chce, aby celé ľudské pokolenie vytvorilo jeden Boží ľud, jedno Kristovo telo.

Nech Boh, ktorý miluje nás nekonečnou láskou, naplní naše srdcia  i srdcia všetkých ohlasovateľov evanjelia duchovným zápalom, hlbokou radosťou, ale predovšetkým vedomím, že sme misiou!

Fotografie nájdete na webe sestier.