Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul má nových novicov

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12.2015, kedy svätý otec František otvoril mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, sa v Krakove uskutočnilo prijatie dvanástich novicov do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (CM).
Traja kandidáti zo slovenskej provincie spolu s deviatimi kandidátmi z provincie poľskej, v tento pre celú Cirkev výnimočný deň, vyjadrili vlastnoručným podpisom svoju úprimnú túžbu vstúpiť do Misijnej spoločnosti. Tým sa oficiálne stali povolaním najmladšími členmi našej Spoločnosti. Tento akt sa uskutočnil počas svätej omše, ktorú celebroval vizitátor poľskej provincie p. Kryspin Banko, CM v seminárnom kostole Obrátenia sv. Pavla v Krakove. Sv. omšu koncelebroval p. Jaroslav Jaššo, CM – vizitátor slovenskej provincie, v prítomnosti ktorého traja naši novici – Patrik Boržecký, Juraj Švec a Martin Rypák, prehlásili, že sa chcú stať členmi Misijnej spoločnosti, s čistým úmyslom slúžiť Pánu Bohu v duchu sv. Vincenta de Paul a zachovávaním predpisov Spoločnosti a dodržiavaním evanjeliových zásad poznávať a upevňovať svoje povolanie a usilovať sa o svätosť. Prítomní boli aj p. Emil Hoffmann, CM – sekretár slovenskej provincie a p. Jozef Mrocek, CM – direktor seminára. Ako povedal sv. Vincent, Cirkev je žatvou, ktorá potrebuje robotníkov „ktorí naozaj pracujú“. Preto vás všetkých vrúcne prosíme o modlitby za novicov i za celú Spoločnosť.

Novici CM