Moc, ktorá mení

Vziať na seba kríž ako odkaz z minulej nedele a poslanie tejto nedele „zviazať a rozviazať“ je neodmysliteľnou súčasťou tohto kríža. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Spoločenstvo Kristových nasledovníkov má rovnaké poslanie ako Peter (viď Mt 16,16 – evanjelium 20. nedeľa). Je to to isté ako poslanie Božieho Syna, ktorý „prišiel zachrániť to, čo sa stratilo“ (Mt 18, 11). Preto je zodpovednosť Kristových učeníkov veľká! Musia pokračovať na zemi v poslaní Božieho Syna tým, že získajú svojich bratov, to znamená vrátiť Otcovi zatúlaných synov. Zodpovednosť je obrovská práve preto, že brat, ktorý sa previní, bude mať pozitívny alebo negatívny vzťah s Otcom, ktorý je v nebi v závislosti od toho, ako sa k nemu postavia bratia a sestry na zemi. Ich postoj (prijatie alebo odmietnutie, odpustenie alebo odpor) ho zväzuje alebo rozväzuje vo vzťahu k Otcovi. Iba ten, kto získal svojho brata, napĺňa zákon, lebo skutočne miluje (pozri Rim 13,10).

Anna Mátiková, paulínka