Nový predsedom KVRP sa stal P. Václav Hypius CSsR

Na plenárnom zasadaní Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) v Donovaloch 27. 10. 2015 bol zvolený P. Václav Hypius CSsR za predsedu Konferencie a jej štatutárneho zástupcu. Počas dvoch dní zasadania (26. – 27. 10.) 23 predstavených mužských reholí diskutovalo o dôležitých otázkach pre rehoľné spoločenstvá na Slovensku. P. Jeremiáš Kvaka OFM ako odchádzajúci predseda KVRP viedol celé rokovanie. Na záver dvojdňového zasadania sa uskutočnili voľby nového predsedu a nového člena Rady KVRP. Za nového člena Rady bol zvolený P. Miroslav Kulich OFMCap.

P. Václav Hypius CSsR sa narodil 19. 11. 1967 v Bojniciach. Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Prievidzi, kde v roku 1986 zmaturoval. V rokoch 1986 – 1991 študoval na CMBF v Bratislave. Počas štúdií vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 1991 zložil doživotné rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 9. 5. 1992 v bazilike na Starých Horách. V rokoch 1992 – 1994 absolvoval postgraduálne štúdiá spirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme s titulom Thlic. Od roku 1994 do 1995 bol sóciom noviciátu v Podolínci. V rokoch 1995 – 1996 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, potom od 1996 do 2009 ako magister noviciátu v Podolínci. Od roku 1999 do 2008 bol rektorom komunity v Podolínci. Od roku 2009 pôsobil ako farský administrátor v Banskej Bystrici – Radvaň a rektor komunity. Dňa 18. 1. 2011 zvolený za viceprovinciálneho predstaveného v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Dňa 27. 10. 2015 bol zvolený za predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských reholí na Slovensku.

-jp-

foto: Juraj Pigula