Na Velehrade sa uskutočnilo stretnutie pastorácie povolaní

„Na počiatku bola …rodina“, tejto téme sa s prednášateľom verbistom Jánom Kušnírom venovali účastníci medzinárodného stretnutia o pastorácii povolaní. Na stretnutí, ktoré sa konalo v dňoch  23. – 26. januára na Velehrade, sa zúčastnili rehoľníci, rehoľníčky, kňazi, rektori, spirituáli zo seminárov a traja biskupi. Prednášateľ analýzou súčasných pomerov v rodinách poukázal, ako sa dnes správa rodina k povolaniam a ako by sa správať mala. Jeho záver znel, že rodina prestala byť „liahňou“ povolaní. Príčinou sú podľa neho prebiehajúce vážne sociálno-kultúrne zmeny, chýbajúci prísun nového poznania na hlbšej duchovnej úrovni a aj v kresťanských rodinách chýbajúca katechéza na tému povolaní. Tiež je málo tých, ktorí by sprevádzali rodiny v tomto rozmere. Taktiež z prác v skupinkách zaznelo, že vo väčšine rodín sa vôbec nevie, o čo pri duchovnom povolaní ide a rodičia sa sústreďujú skôr na kariérny rast svojho dieťaťa.

Z riešení, ktoré na stretnutí zaznievali, sa vynárali odporúčania nutného prehĺbenia katechézy o povolaní a to najmä v oblasti pastorácie rodín. Ďalej sa skonštatovalo, že v náboženskej oblasti chýba komplexná a súvislá výchova od detí až po starobu. Prebieha síce príprava na prvé sväté prijímanie, o niekoľko rokov nato na sviatosť birmovania a následne manželstvo, ale nie pre sústavný sviatostný život.

V pastorácii povolaní však už prebiehajú aj aktivity pre nové povolania. V Česku napríklad funguje kurz Samuel, na ktorý môžu prísť účastníci až do 35 rokov („neskoré povolania“). Niektoré rehole organizujú duchovné cvičenia pre rodiny, z ktorých môžu byť povolania, resp. pre rodiny, z ktorých už povolania sú. Jedna z ciest, ktorá sa ukazuje je, aby rodiny bližšie spoznali rehoľníkov, formou návštev, účastí na aktivitách a pod. Výbornou príležitosťou pre objavenie povolania je aj skúsenosť misijného dobrovoľníctva.

Cieľom pastorácie povolaní je pomôcť človeku objaviť Boží plán so svojím životom a odpovedať na Božie volanie. V Čechách sa vytvoril tím pre pastoráciu povolaní v roku 2006, ktorý bol zostavený z kňazov, zasvätených osôb  a laikov, ktorým leží na srdce, aby mladí našli miesto, kde ich volá Boh.

zdroj: saleziani

-msk-