Nech ti je ako pohan a mýtnik…

Poznáte to: vyskytne sa problém s X. Ako zareagovať? Najlepšie: v duchu evanjelia. Matúš o tom čosi píše v stati nazývanej „o bratskom napomenutí“.

Prvoradá je otvorenosť, konkrétne otvorený rozhovor s X. Niekedy k tej otvorenosti môže napomôcť aj kvapka metaxy 🙂 Takú predložku (μεταξυ) totiž používa na tomto mieste grécky text, v ktorom bol Nový zákon napísaný, čím pre nás vzniká úsmevná slovná hračka.

Ak problém pretrváva, môže napomôcť rozhovor dvoch alebo troch. Nie však o X, ktorý je zdrojom problémov, ale s ním. Ďalej to dobre poznáte, ako to v evanjeliu pokračuje…

Ak si porovnáme túto evanjeliovú inštrukciu o bratskom usmernení s bežným riešením problémov, tak sa často vynecháva prvý krok (metaxa medzi štyrmi očami :-)), druhý krok sa zas často obmedzí na to, že sa dvaja alebo traja porozprávajú o tom neprítomnom. Potom sa účastníci predchádzajúceho rozhovoru porozprávajú s ďalšími, až o X vedia všetci okrem zdroja problémov… Keď už nakoniec o probléme vedia všetci, tak sa prejde k poslednému bodu, o ktorom hovorí evanjelium: začnú sa k nemu správať ako k pohanovi a mýtnikovi, a on, chudák, možno ani nevie prečo…

Zvyčajne sa slová „nech ti je ako pohan a mýtnik“ interpretujú ako vylúčenie s ozdravným účinkom, aby si dotyčný uvedomil svoju chybu a napravil sa; ale môžeme sa na to pozrieť aj z iného uhla pohľadu: ako sa Ježiš správal k mýtnikom a pohanom? Venoval im zvláštnu pozornosť. V evanjeliu je o tom dosť príkladov. Nie nadarmo ho nazývali „priateľom mýtnikov a hriešnikov“. Apoštolov zas poslal medzi pohanov, aby z nich robili učeníkov…

Nemožno chápať teda slová „nech ti je ako pohan a mýtnik“ v duchu Ježišovho postoja k nim? To si však vyžaduje zvýšenú pozornosť venovanú dotyčnému človeku, nie však preto, aby sme mali zas o čom hovoriť s priateľmi, ale aby sme ho zahrnuli väčšou láskou, ako to robil Ježiš.

Svoju láskavú pozornosť mu môžeme venovať aj v modlitbe. Možno aj preto Matúš kladie hneď za „correctio fraterna“ stať o spoločnej modlitbe. Niekedy nezostáva nič iné, než modlitba… a Pán bude nielen s modliacimi, ale nakoniec si pritiahne i toho, z ktorého pohoršenie pochádza…

Apoštol Pavol Rimanom pripomína: „Naplnením zákona je láska“ (Rim 13, 10) a naplnením aj inštrukcie o correctio fraterna, teda o bratskom usmernení, je láska…

Patrik Vnučko