Novozvolený páter generál zatiahne s jezuitmi na hlbinu

Dnešný výnimočný deň pre jezuitov, zídených od 2. októbra na 36. generálnej kongregácii Spoločnosti Ježišovej, začal v rímskom Kostole Ducha Svätého votívnou svätou omšou. Po nej nasledovali samotné voľby nového generálneho predstaveného, ktorý v tejto službe nahradí P. Adolfa Nicolasa. Voľbe predchádzali štyri dni porád, modlitieb, bratského dialógu a rozlišovania, po ktorých 215 prítomných jezuitov zvolilo svojho 31. generálneho predstaveného. Je ním 67-ročný P. Arturo Sosa z Venezuely. Je prvým nástupcom sv. Ignáca, ktorý nepochádza z Európy a taktiež prvý, ktorý bol zvolený za pontifikátu pápeža – jezuitu.

Podľa sv. Ignáca z Loyoly generálny predstavený by mal byť nadovšetko človekom hlbokej spirituality, priateľstva s Bohom v modlitbe, konaní a medziľudských vzťahoch. Má to byť človek slobodného srdca, ktorý bude viesť Spoločnosť s pokorou, spravodlivosťou a odvážnou láskou, človek iniciatívny a vytrvalý v konaní dobra, preukazujúci veľkorysosť rovnako pri úspechu i zlyhaní. Mal by byť opatrný v starostlivosti o svoje zdravie i vonkajší vzhľad. A dušou, srdcom i telom by mal žiť magis (viac) s veľkým srdcom otvoreným pre Boha i pre ľudí. Najpodstatnejšie kvality, ktoré jezuiti hľadali pri voľbe nového predstaveného, môžeme nazvať triptychom pevného charakteru, hlbokej lásky k Spoločnosti a v kultúre zakoreneného zdravého sedliackeho rozumu.

-fc-