Nový generálny predstavený vincentínskej rodiny

Na generálnom zhromaždení Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Chicagu bol dňa 6. júla 2016 zvolený za 25. generálneho superiora Misijnej spoločnosti a spoločnosti Dcér kresťanskej lásky Tomaž Mavrič, CM.

Otec Tomaž sa narodil v Buenos Aires, Argentína, 9. mája 1959. Jeho matka Leopoldina a otec Joze sa narodili v Slovinsku v roku 1932. Opustili krajinu, vtedajšiu Juhosláviu, v máji 1945, keď sa k moci dostal komunistický režim. Utiekli do utečeneckého tábora v Rakúsku a následne, v r. 1948, sa aj so svojimi rodinami odplavili loďou do Argentíny. Zosobášili sa v r. 1957. Mali 5 detí, 2 dievčatká a troch chlapcov. Tomažov otec zomrel v r. 1989 a jeho matka naďalej žije v južnej Argentíne, v meste San Carlos de Bariloche. Jeho bratia a sestry žijú so svojimi rodinami nasledovne: Monika v USA, Alenka a Marjan v Agentíne a Martin v Brazílii.

Otec Tomaž navštevoval základnú a strednú školu v Buenos Aires. Posledné tri roky základne školy a celú strednú školu otec Tomaž navštevoval školu založenú a vedenú vincentínmi v Remedios de Escalada, provincie Buenos Aires. Počas týchto rokov býval na internátnej škole, ktorá sa nachádzala vedľa školy, ktorú navštevoval, ktorú takisto viedli slovinskí vincentíni, a ktorá „vyprodukovala“ niekoľko kňazov a laických misionárov. Po strednej škole vstúpil do CM v Slovinsku. Seminarium internum si urobil v Belegrade, Srbsko, a do seminára vstúpil v r. 1977. Otec Tomaž bol vysvätený za kňaza 29. júna 1983 v Ljubljane, Slovinsko.

Počas jeho kňazského života slúžil na mnohých rôznych postoch CM medzinárodne: Kanada, Slovinsko, Slovensko (Banská Bystrica), Rusko, Írsko a Ukrajina. Bol farským asistentom, promótor povolaní, formátor, poradca, direktor duchovných cvičení a dával aj ľudové misie. Má tiež skúsenosť s prácou s chudobnými v Rusku. Od r. 2009 bol vice-vizitátorom vice-provincie sv. Cyrila a Metoda. Bol súčasťou komisie, ktorá vytvorila nové Ratio Foramtionis CM. Otec Tomáš ovláda ruštinu, španielčinu, angličtinu a slovinštinu. Jeho skúsenosť rozmanitosti a multikultúrneho spôsobu života bude určite požehnaním pre nastávajúcu internacionalizáciu našej veľmi multikultúrnej Spoločnosti. Tu sú nejaké myšlienky nášho nového generálneho superiora:

Pred rokmi náš spolubrat, otec Toscani, CM, začal budovať myšlienku, ktorú neskôr rozvinul otec Hugh O´Donnell, CM, o Vincentovi de Paul ako o „Mystikovi lásky“. Bol to otec Karl Rahner, SJ, kto na konci 20. storočia vyslovil túto myšlienku: Kresťania 21. storočia sa stanú mystikmi, alebo prestanú existovať. Čo za nádherné pozvanie pre nás, snažiť sa žiť podľa charizmy, ktorú nám zanechal Vincent de Paul, aby sme naďalej objavovali, rozvíjali a prehlbovali Vincentovu cestu: byť „Mystikom lásky.“

Vincentínská rodina je Božím darom. Je tu, aby sa o nás starala, aby nám pomáhala v raste, aby nám pomáhala prehlbovať našu spoločnú misiu v službe chudobným. Práve sme ukončili „Rok spolupráce“ medzi vincentínskou rodinou. Bol to veľmi požehnaný rok! Lepšie sme sa spoznali, objavili sme nové dary našich členov a vetiev, a prehĺbili sme našu blízkosť s Ježišom skrze Máriu a množstvo blahoslavených a svätých vincentínskej rodiny, aby sme lepšie pochopili, ako slúžiť chudobným. Je to veľká nádej, s ktorou môžeme hľadieť do budúcnosti. Nech sa za nás prihovára a sprevádza nás na ceste Panna Mária zázračnej medaily a nech nás naďalej vedie Božia prozreteľnosť.

ZŽ informoval Juraj Švec