Odpustky spojené s misiami a kázňami redemptoristov v Roku milosrdenstva

Apoštolská Penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka udelila dňa 17.mája 2016 úplné odpustky veriacim, ktorí sa opravdivým pokáním v duchu zámerov Svätého Roka milosrdenstva zúčastňujú na ľudových misiách a kázňach, ktoré ohlasujú redemptoristi.

Celé znenie dekrétu:

Apoštolská Penitenciária

Prot. N. 385/16/9

Najsvätejší Otče, John Ch. Vargas, generálny prokurátor Kongregácie Najsv. Vykupiteľa, v úctivom synovskom duchu pokorne prosí Vašu Svätosť o túto milosť:

„Boh ukazuje svoju spravodlivosť predovšetkým cez milosrdenstvo a odpustenie“ (MV 21). Synovia sv. Alfonza v Roku milosrdenstva konajú ľudové misie a duchovné cvičenia, vysluhujú najmä sviatosť zmierenia, a veriaci tak dostávajú od Boha odpustenie hriechov a zmierujú sa s Cirkvou, ktorú zranili svojimi hriechmi. Redemptoristi si preto veľmi želajú, aby pri tejto vzácnej príležitosti Vaša Svätosť dovolila, aby duchovné poklady Krista Vykupiteľa, preblahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých boli ešte viac dostupné pre veriacich, aby tak mohli byť mocnejšie priťahovaní k životu čistého srdca a vrúcnej lásky, v spoločenstve so Svätým Otcom a svojimi biskupmi. Týmito odpustkami, ktoré sú spojené so sviatosťou zmierenia, im Matka Cirkev ako rozdávateľka milostí, udeľuje „najvyšší dar Boha milosrdenstva“ (Aperite portas Redemptori, 2).

Odpustky je možné získať za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Nech sa vrúcne modlia za vytrvanie v kresťanskom povolaní, za kňazské a rehoľné povolania, a za ochranu inštitúcie ľudskej rodiny. Svoju modlitbu nech uzavrú modlitbou Pána (Otče náš), Vyznaním viery (Verím v Boha) a modlitbou k Panne Márii.

Veriaci, ktorí sa nemôžu na misiách a kázňach zúčastniť kvôli veku, chorobe a inému vážnemu dôvodu, môžu získať plnomocné odpustky, keď sa pohnutí ľútosťou za svoje hriechy, s cieľom splniť obvyklé podmienky potrebné na získanie odpustkov pomodlia pred malým obrazom Najsvätejšieho Vykupiteľa a keď sa duchovne spoja s vykonávanými misiami vo farnosti, pričom obetujú svoje modlitby, utrpenia a ťažkosti Milosrdnému Pánovi.

Nakoľko je prístup k získaniu odpustkov skrze zásluhy Cirkvi uľahčený pastoračnou láskou, Penitenciária nástojčivo prosí členov kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, aby sa veľkoryso venovali vysluhovaniu Sviatosti zmierenia a prinášali sväté prijímanie chorým počas svätých misií.

Toto ustanovenie platí počas Jubilejného roku milosrdenstva.

Maurus kardinál Piacenza, hlavný penitenciár

Christopher Nykiel, sekretár

Rastislav Dluhý