Pápež František povzbudil rehoľu somaskov venovať sa detským migrantom

Vyjdite von a kráčajte v ústrety „zraneným a skartovaným ľuďom“. Týmito slovami sa pápež František prihovoril členom rehole somaskov, ktorých dnes prijal na audiencii vo Vatikáne. Zástupcovia rehoľného rádu, ktorý v 16. stor. založil v Lombardii sv. Hieronym Emiliani, sa v týchto dňoch zišli v Ríme na generálnej kapitule.

Rehoľníci odvodzujú svoje meno od severotalianskej lokality Somasca, kde zakladateľ rehole v roku 1537 zomrel a kde vzniklo aj prvé centrum rehole. Charizmou somaskov je starostlivosť o siroty a o opustených mladých, ktorých je sv. Hieronym Emiliani patrónom a tiež pomoc ženám s pošramotenou povesťou.

Rehoľa, ktorá sa oficiálne nazýva „Spoločnosť služobníkov chudobných“ sa venuje kresťanskej výchove a vyučovaniu mládeže prostredníctvom stovky pastoračných, charitatívnych a formačných centier na celom svete. V súčasnosti pôsobia nielen v Taliansku, ale aj v Španielsku, Poľsku, Brazílii, Mexiku či v USA. Najnovšie centrá otvorili v Indii, na Srí Lanke, v Dominikánskej republike či na Haiti.

„Ideál, ktorý hýbal Hieronymom Emilianim bola reforma Cirkvi skrze skutky lásky. Jeho cieľom bolo reformovať najskôr seba samých vo vernosti Evanjeliu, a potom kresťanskú komunitu a občiansku spoločnosť,“ uviedol na úvod svojho príhovoru pápež František a pokračoval:

„Povzbudzujem vás, aby ste zostali verní pôvodnej inšpirácii a aby ste vychádzali v ústrety zraneným a skartovaným ľuďom s účinnými evanjeliovými rozhodnutiami, ktoré sa rodia vďaka schopnosti pozerať sa na svet a na ľudstvo očami Krista.“ 

Svätý Otec vo svojom príhovore upozornil pátrov somaskov najmä na nový typ sirôt, na migrujúce deti. Ide o „deti, ktoré osamotené prichádzajú do našich krajín a potrebujú nájsť otcovstvo a materstvo,“ vysvetlil pápež a dodal:

„Povzbudzujem vás, aby ste boli pozorní na rôzne formy sociálneho vylúčenia v geografických a existenčných perifériách. Nemajte strach ,zanechať staré mechy’ a transformovať štruktúry, ak je to užitočné pre službu, ktorá je viac evanjeliová a v zhode s pôvodnou charizmou. Štruktúry v istých prípadoch ponúkajú falošnú ochranu a brzdia dynamiku lásky a službu Božiemu kráľovstvu. Základom týchto procesov je vždy radostná skúsenosť zo stretnutia s Kristom a zo zasvätenia života jemu; radostný nárok Božieho prvenstva, čo si vyžaduje neklásť nič pred neho a pred ,veci’ Ducha; dar ukázať jeho milosrdenstvo a jeho nehu v bratskom živote a v poslaní.“

Pápež František somaskom odporúčal, aby do služby deťom a mladým zapájali aj laikov. „Jedno z najväčších nebezpečenstiev v Cirkvi je dnes klerikalizmus. Pracujte s laikmi, nech majú odvahu kráčať vpred a vy ich povzbudzujte a pomáhajte im ako kňazi, ako rehoľníci,“ povedal Svätý Otec.

Sv. Hieronym Emiliani, súčasník Martina Luthera, prežíval podľa pápežových slov „narušenie katolíckej jednoty s bolesťou“. V Taliansku pestoval a šíril reformu Cirkvi nielen prostredníctvom skutkov lásky, ale tiež skrze poslušnosť duchovným pastierom, cez kontemplovanie Ukrižovaného Krista a jeho milosrdenstva, skrze vyučovanie katechizmu, vernosť sviatostiam, eucharistickú úctu a skrze lásku k Panne Márii. Ďalej už Svätý Otec:

„Jeho príklad a jeho príhovor nech vás inšpirujú, aby ste zasvätili vaše sily ohlasovaniu Kristovej spásy, aby tak mohla zasiahnuť ľudí a komunity v národoch, kde ste prítomní… Predovšetkým by som vás chcel povzbudiť, aby ste aktívne pokračovali vo vašej práci formovania katechétov, laických animátorov a kléru. Je to veľmi vzácna služba miestnym cirkvám, v spoločenstve s pastiermi a v jednote s celou Cirkvou a jej živou tradíciou.“

Generálna kapitula somaskov prebieha od 14. marca do 1. apríla v Albane neďaleko Ríma. Téma stretnutia znie «Prejdime na druhý breh s našimi bratmi, s ktorými chceme žiť i umierať».

Zdroj: RV-ej-