Pápež František prijal členov generálnej kapituly verbistov

„V srdci každého verbistu, musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «beda mi, keby som evanjelium nehlásal»“ povedal pápež František počas stretnutia s členmi Spoločnosti Božieho Slova v piatok 22. júna vo Vatikáne.

Svätý Otec František dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 155 účastníkov 18. generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa koná neďaleko Ríma v Nemi. Pápež František sa prítomným prihovoril v rodnej španielčine.

Téma kapituly znie: „Ženie nás Kristova láska (2 Kor 5,14) – Zakorenení v Slove, nasadení v jeho misii“. Ako podotkol pápež František, je inšpirovaná sv. Pavlom a aby mohlo dôjsť k jej naplneniu bude potrebné sa vrátiť ku koreňom. Aj z tohto dôvodu Svätý Otec pozval prítomných k zamysleniu nad troma slovami: dôvera, ohlasovanie a bratia.

„Najskôr, dôvera v Boha a v jeho Božiu prozreteľnosť, pretože vedieť sa odovzdať do jeho rúk je základom nášho kresťanského a zasväteného života. Až kam nás privedie naša dôvera v Boha, v jeho starostlivú a milosrdnú lásku? Sme ochotní riskovať, byť odvážni a odhodlaní v našej misii? Sv. Arnold (Janssen) bol presvedčený, že v živote misionára nič nemôže ospravedlniť nedostatok odvahy a dôvery v Boha. … Vedomí si prijatého daru, «mnohých dôkazov Božej pomoci», povzbudzujem vás k obnoveniu dôvery v Pána a k odvážnemu vychádzaniu, k svedectvu evanjeliovej radosti, ktorá mnohých robí šťastnými.“

Po slove dôvera sa pápež František zameral na ďalšie slovo ktoré úzko súvisí s poslaním rehole verbistov ako už zo samotného názvu vyplýva:

„Druhým slovom je ohlasovanie. Pre vašu charizmu je základom šíriť Božie Slovo všetkým ľuďom, v každom čase a mieste, využívajúc každý možný prostriedok, tvoriac komunitu učeníkov a misionárov zjednotených medzi sebou navzájom a s univerzálnou Cirkvou. V srdci každého verbistu, musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «beda mi, keby som evanjelium nehlásal» (1. Kor 9,16).

„Drahí bratia, ak ste zakotvení v Božom slove, zakorenení v ňom, ak ho beriete ako základ vašich životov a necháte, aby horelo vo vašich srdciach( por. Lk 24,32), tak vás premení a učiní z každého z vás skutočného misionára. Žite a nechajte sa posväcovať Božím Slovom a žite preň.

Tretím slovom, nad ktorým pozval Svätý Otec sa zamyslieť členov spoločenstva bolo slovo bratia:

„Tretie  slovo, ktoré ponúkam je bratia. My nie sme sami, sme Cirkev, sme jeden ľud. Máme bratov a sestry po našom boku s ktorými kráčame cestou života a nášho vlastného povolania.“

Pápež František v závere svojho príhovoru zdvihol aj dôležitosť svedectva komunitného života pri evanjelizácii.

„Ako je pekné vidieť komunitu, ktorá kráča zjednotená a v ktorej sa jej členovia milujú, toto je najväčšia evanjelizácia. Svet, ako aj Cirkev, potrebujú cítiť túto bratskú lásku napriek rozdielnosti a rôznorodosti kultúr. Komunita, v ktorej kňazi, rehoľníci a laici sa cítia byť členmi jednej rodiny, v ktorej viera a rovnaká charizma sú zdieľané a prežívané, v ktorej všetci sú v službe iných a nikto nie je viac ako ten druhý.“

Na stretnutí so Svätým Otcom sa zúčastnili aj členovia Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova: provinciálny predstavený páter Pavol Kruták a pátri Ján Štefanec, Peter Dušička a Marek Vaňuš.

Alena Barvirčáková CJ – Vatikán