Pápež píše pasionistom: Múdrosť kríža v pluralitnom svete

Svätý Otec pozdravil účastníkov podujatia, usporiadaného v rámci 300. jubilea Kongregácie pasionistov s cieľom prehlbovať chápanie významu kríža v kontexte areopágov súčasnej doby. Medzinárodný teologický kongres sa začal v utorok 21. septembra na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme.

Štvordňovému kongresu s názvom „Múdrosť kríža v pluralitnom svete“ zaslal Svätý Otec svoje posolstvo prostredníctvom generálneho predstaveného pasionistov, pátra Joachima Rega. Pripomína v ňom túžbu zakladateľa jubilujúcej rehole sv. Pavla od Kríža „usilovať sa o to, aby sa paschálne tajomstvo, ktoré je stredobodom kresťanskej viery a charizmou rehoľnej rodiny pasionistov, šírilo a vyžarovalo ako odpoveď na Božiu lásku a vyšlo sa v ústrety očakávaniam a nádejam sveta“.

Svätý Otec teológom zúčastneným na kongrese zdôrazňuje spojenie teologickej výšky s pokorou srdca. Okrem iného píše:

„Nesmierna spásna sila, ktorá sa uvoľňuje zo slabosti kríža, ukazuje teológii dôležitosť štýlu, ktorý vie spojiť výšku myšlienok s pokorou srdca. Tvárou v tvár Ukrižovanému je aj teológia pozvaná venovať sa veľmi krehkému a konkrétnemu stavu človeka a zriecť sa polemických spôsobov a zámerov, s radostným duchom zdieľajúc námahu štúdia a s dôverou vyhľadávajúc tie vzácne semienka, ktoré Slovo (Boh) zasieva do členitej a niekedy protirečivej plurality kultúry.“

Zdroj: VR, jb