Pápež vyzval zasvätených na Filipínach pracovať na povznesení chudobných

Prinášame vám príhovor Svätého Otca Františka kňazom, rehoľníkom, bohoslovcom a rodinám v diecéze Palo, oblasti Filipín najviac postihnutej tajfúnom. Z dôvodu zmeny programu pre nepriaznivé počasie Svätý Otec príhovor, ktorý mal predniesť 17. januára 2015 v katedrále v Palo, odovzdal veriacim v písomnej podobe.

Drahí bratia a sestry,

všetkých vás pozdravujem s veľkou láskou v Pánovi. Som rád, že sa stretáme v tejto Katedrále Premenenia Pána. Tento dom modlitby, spolu s mnohými ďalšími, bol reštaurovaný vďaka významnej štedrosti a obetavosti mnohých ľudí. Vypína sa ako výrečný znak nesmiernej rekonštrukčnej snahy vás i vašich blízkych po zničení tajfúnom Yolanda. Je pre nás všetkých i pamiatkou toho, že v pohromách a utrpeniach náš Boh opätovne koná a všetko robí nové.

Mnohí z vás si veľa vytrpeli, nielen pre deštrukciu spôsobenú búrkou, ale pre stratu príbuzných a priateľov. Zverme dnes Božiemu milosrdenstvu všetkých zosnulých a vyprosujme Božiu útechu a pokoj pre tých, ktorí ešte plačú. Zvlášť pamätajme na tých, ktorým bolesť bráni ísť ďalej. Zároveň ďakujme Pánovi za všetkých, čo v posledných mesiacoch odnášali trosky, navštevovali chorých a zomierajúcich, utešovali trpiacich a pochovávali mŕtvych. Ich dobrota a nezištná pomoc mnohých ľudí z celého sveta sú skutočným znamením toho, že Boh nás nikdy neopúšťa.

Chcem tu obzvlášť poďakovať mnohým kňazom a zasväteným, ktorí s obrovskou obetavosťou odpovedali na zúfalú odkázanosť ľudí z najtvrdšie zasiahnutých lokalít. Prostredníctvom vašej prítomnosti a lásky ste vydali svedectvo krásy a pravdy evanjelia. Sprítomnili ste Cirkev ako prameň nádeje, uzdravenia a milosrdenstva. Spolu s mnohými vašimi blízkymi ste tiež preukázali hlbokú vieru a húževnatosť filipínskeho národa. Mnohé príbehy osobnej obetavosti a dobroty počas temných dní treba pripomínať a ďalej podávať budúcim generáciám.

Pred chvíľou som požehnal nové centrum pre chudobných, ktoré sa vypína ako ďalšie zo znamení starostlivosti a pozornosti Cirkvi voči našim núdznym bratom a sestrám. A je ich veľa! Ako veľmi ich Boh miluje! Dnes z tohto miesta, ktoré zakúsilo hlboké utrpenie a núdzu, prosím, aby sa robilo viac pre chudobných. Žiadam si najmä, aby sa s chudobnými celej krajiny zaobchádzalo férovo, aby sa rešpektovala ich dôstojnosť, aby politické a ekonomické rozhodnutia boli spravodlivé a
zahrňujúce všetkých, aby sa rozvinuli pracovné a vzdelávacie príležitosti a aby boli odstránené prekážky v prístupe k sociálnym službám. Naše zaobchádzame s chudobnými bude kritériom, podľa ktorého budeme súdení (porov. Mt 25,40.45). Prosím všetkých vás a tých, čo sú zodpovední za dobro spoločnosti, o obnovenie záväzku k sociálnej spravodlivosti a povzneseniu chudobných, ako tu, tak aj na celých Filipínach.

Napokon sa chcem úprimne poďakovať tu prítomným mladým, vrátane seminaristov a mladých rehoľníkov. Mnohí z vás preukázali hrdinskú obetavosť v situácii spôsobenej tajfúnom. Verím, že si budete vždy vedomí, že pravé šťastie spočíva v pomáhaní iným, v rozdávaní sa pre druhých v sebaobetovaní, v preukazovaní milosrdenstva a súcitu. Tak budete hybnou silou pri obnove spoločnosti, nielen pri obnovovaní budov, ale najmä budovaním Božieho kráľovstva, kráľovstva svätosti, spravodlivosti a pokoja vo vašej rodnej krajine.

Drahí kňazi a zasvätené osoby, milé rodiny a priatelia, v tejto Katedrále Premenenia Pána prosme, aby náš život bol aj naďalej podporovaný a premieňaný mocou jeho zmŕtvychvstania. Všetkých vás zverujem láskavej ochrane Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech vyprosí vám i všetkým milovaným obyvateľom tejto zeme požehnanie útechou, radosťou a pokojom od Pána. Nech vás Boh všetkých žehná!

(Zdroj RV)