Piaristi na provinciálnej kapitule zvolili nového provinciála

V dňoch 13.-14. apríla 2015 sa v Trenčíne konala provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku. Zhodnotila činnosť rehole a piaristických škôl za uplynulé štvorročné obdobie. Zaoberala sa hľadaním vízie a stratégie rozvoja piaristických diel na nasledujúce obdobie. Za nového provinciálneho predstaveného bol zvolený P. PaedDr. Juraj Ďurnek SchP, ktorý vystriedal odchádzajúceho provinciála P. Jána Kováča SchP.

P. Juraj Ďurnek, SchP sa narodil 5. 9. 1970 v Žiline. V roku 1998 nastúpil do noviciátu rehole piaristov. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Večné sľuby zložil v roku 2004 a v roku 2005 bol v Nitre vysvätený za kňaza. Pôsobil ako riaditeľ Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi, neskôr ako rektor Kolégia piaristov v Prievidzi a správca kostola Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. Počas posledného volebného obdobia bol provinciálnym asistentom pre oblasť pastorácie povolaní a formácie.

Zdroj: piaristi.sk