Plnomocné odpustky pre jubilejný rok Rehole kazateľov

Pápežská penitenciária udelila na mandát pápeža Františka plnomocné odpustky k jubilejnému roku Rehole kazateľov.

Po splnení obvyklých podmienok môžu veriaci získať plnomocné odpustky, ak sa zúčastnia niektorej z osláv jubilejného roka Rehole kazateľov alebo ak počas jubilejného roka navštívia ako pútnici niektorý kostol alebo svätýňu patriacu dominikánskej rodine a tu zotrvajú istý čas pred Najsvätejšou sviatosťou v rozjímavej modlitbe obsahujúcej Modlitbu Pána, vyznanie viery, jubilejnú modlitbu a uctievanie Panny Márie svätým ružencom.

 

Latinský text dekrétu o plnomocných odpustkoch
Preklad do slovenského jazyka:

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA (Prot. č. 16/15/I)

NAJVZÁCNEJŠÍ OTEC,
Bruno Cadoré, magister Rehole bratov kazateľov, úctivo vyjadruje pocit oddanosti bratov a celej dominikánskej rodiny voči Tvojej Svätosti: Najvyšší Veľkňaz Honorius III. dvoma bulami „Religiosam vitam“ zo dňa 22. decembra 1216, a „Gratiarum omnium largitori“, zo dňa 21. januára 1217, potvrdil a schválil pod Regulou svätého Augustína Rehoľu bratov kazateľov. Pre dôstojné slávenie dvojnásobného 800. výročia tohto dňa sa budú konať v jednotlivých chrámoch celej dominikánskej rodiny slávnostné obrady a náboženské podujatia odo dňa 7. novembra 2015, na sviatok Všetkých svätých rehole, až do dňa 21. januára 2017, do dňa osemstého výročia vydania druhej buly. Nech sa tým viac otvorí členom dominikánskej rodiny a iným nábožným veriacim zbožná štedrosť a nech odtiaľ načerpajú hojnejšie duchovné plody. A Boh, atď.

Dňa 8. augusta 2015

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA, na zvláštny mandát Svätého otca Františka, láskavo udeľuje Jubilejný rok s pripojenými plnomocnými odpustkami pod zvyčajnými podmienkami (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim v Krista skutočne kajúcim a hnaným láskou, ktoré získajú raz denne a môžu ich tiež viackrát privlastniť na spôsob príhovoru dušiam veriacich, ktoré sa nachádzajú v očistci, so srdcom spojeným s duchovnými cieľmi Svätého roka Milosrdenstva:

a) keď sa zbožne zúčastnia na jubilejných oslavách vymedzených v žiadosti;

b) keď navštívia kostoly alebo chrámy dominikánskej rodiny ako pútnici a tu zotrvajú istý čas pred Najsvätejšou sviatosťou v zbožnom rozjímaní obsahujúcom Modlitbu Pána, Vyznanie viery, Jubilejnú modlitbu a uctievanie Panny Márie posvätným ružencom.

Členovia dominikánskej rodiny, ktorí sa kvôli chorobe alebo iným ťažkým dôvodom nemôžu pripojiť k jubilejným oslavám, na mieste, kde ich zadržiava prekážka, budú môcť získať plnomocné odpustky odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, keď to bude najbližšie možné, tri zvyčajné podmienky, ak sa svojimi modlitbami a bolesťami alebo nepohodlím vlastného života obetovaných milosrdnému Bohu skrze Máriu duchovne spoja s posvätnými obradmi.

Aby sa teda stal pre pastorálnu lásku ľahším prístup k nasledovným zbožným milostiam udeleným cez kľúče Cirkvi, Penitenciária vytrvalo žiada, aby kňazi z Rehole svätého Dominika ochotným duchom vysluhovali sviatosť zmierenia na jubilejných miestach a často podávali chorým sväté prijímanie.

Toto nech platí počas jubilejného roka. Bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.

MAURUS Card. PIACENZA
Paenitentiarius Maior

CHRISTOPHORUS NYKIEL
Regens

zdroj:dominikani.sk