Popri vodách galilejských

Už ste sa zamýšľali nad tým, prečo sa Galilejské jazero v evanjeliách (okrem Lukášovho) nazýva Galilejským morom? Niektorí biblisti sa nazdávajú, že je to alúzia na Červené more a na východ Božieho ľudu z Egypta, ktorý vtedy vyšiel z krajiny pohanov do zasľúbenej krajiny. Obdobne, ale v opačnom smere, sa to deje v evanjeliách: vychádza sa zo zasľúbenej zeme smerom k pohanom. Na jednej strane Galilejského jazera totiž žili poväčšine židia, na druhej strane zase tvorili väčšinu pohania.

Galilejské more sa tak stáva obrazom exodu (misie) k pohanom. Keby dnes nebola nedeľa, tak by sme slávili Obrátenie apoštola Pavla. Pre neho sa obraz prechodu morom a východu zo zasľúbenej zeme k pohanom stal skutočnosťou. On tiež odchádza zo zasľúbenej zeme a plaví sa nie raz Stredozemným morom k pohanom, aby im priniesol radostnú zvesť.

More je niečo, čo oddeľuje, no môže sa stať miestom prechodu, priblíženia sa a spojenia sa. Čo je tým „morom“, ktoré nás oddeľuje od iných? Ako sa toto „more“ môže stať miestom prechodu, tým, čo nás s ostatnými spája?

Nasledovať Ježiša niekedy znamená vyraziť „na more“, zatiahnuť na hlbinu a niekedy aj spustiť siete. V dnešnej dobe sú to skôr internetové či telekomunikačné siete, i keď nie je dobré sa do nich zamotať…☺ V každom prípade nasledovanie Ježiša a ohlasovanie evanjelia sa deje prostredníctvom siete vzťahov s inými. Túto sieť vzťahov treba občas opravovať, ako to robili Jakub a Ján… a Ježiš ich povolal práve vtedy, keď opravovali siete… Inokedy treba vo vzťahoch vstúpiť na neistú „pôdu“, ktorá je taká vratká ako morská hladina…

Markovo evanjelium začalo krstom v Jordáne. Potom sa veľká časť odohráva v okolí Galilejského mora, no Jordán na svojej ceste pokračuje ďalej: do Mŕtveho mora. Galilejské jazero je pekným obrazom učeníka, ktorý musí prijímať i odovzdávať, podobne ako Galilejské jazero, ktoré prijíma i odovzdáva vody Jordána ďalej; možno aj preto je plné života. Pokiaľ sa učeník obmedzí iba na prijímanie a to, čo prijal, neodovzdáva ďalej, stáva sa podobným Mŕtvemu moru, ktoré do seba len vodu prijíma, ale už ďalej neodovzdáva. Možno práve táto neschopnosť odovzdávať živú vodu ďalej robí z neho mŕtve more v pravom slova zmysle.

Ježiš je tým, ktorý nás učí prijímať i odovzdávať. Prijíma každého: mýtnikov i hriešnikov. A za každého z nás odovzdal svoj život. Nasledovať Ježiša znamená nasledovať ho aj v tomto. Od nás si to vyžaduje prejsť svojím „morom“ k iným a odovzdávať im s evanjeliom aj seba samých.

Patrik Vnučko, dominikán