Posolstvo pápeža Františka k dňu misií a zasvätení

V deň Turíc 24. mája bolo publikované Posolstvo pápeža Františka k 89. svetovému dňu misií, ktorý tento rok pripadne na 18. októbra. Svätý Otec v ňom v súvislosti s aktuálnym Rokom zasväteného života poukazuje na „pevné puto“ medzi zasväteným životom a misijnou úlohou Cirkvi, keď píše:

„Svetový deň misií 2015 sa uskutoční na pozadí Roka zasväteného života a prijíma od neho stimul k modlitbe a reflexii. Ak je každý pokrstený povolaný vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi hlásajúc vieru, ktorú prijal ako dar, toto osobitne platí pre zasvätenú osobu, lebo medzi zasväteným životom a misiou existuje silné puto. Nasledovanie Ježiša, ktoré viedlo k vzniku zasväteného života v Cirkvi, odpovedá na povolanie k tomu, aby sme vzali kríž a nasledovali ho, aby sme napodobňovali jeho oddanosť Otcovi a jeho gestá služby a lásky, aby sme stratili život pre to, aby sme ho potom znova našli. A pretože celá Kristova existencia má misionársky charakter, muži a ženy, ktorí ho nasledujú z väčšej blízkosti, plne prijímajú tento istý charakter.“

Pápež František v posolstve zároveň povzbudzuje mladých a laikov, aby sa neváhali zaangažovať v misionárskom diele Cirkvi. Zasvätených Svätý Otec vyzýva „podporovať prítomnosť veriacich laikov v misijnej službe“, otvoriac sa „odvážne voči tým, ktorí sú pripravení spolupracovať“ hoci len na krátky čas, aby nadobudli „skúsenosti v teréne“.

Pápež František zároveň v posolstve pripomína, že „privilegovanými adresátmi evanjeliového hlásania“ sú „chudobní, maličkí, chorí, opovrhnutí a zabudnutí“, lebo „existuje neoddeliteľné puto medzi vierou a chudobnými“.

Svätý Otec zdôrazňuje aj dôležitosť „spolupráce a súčinnosti“ medzi Rímskym biskupom a cirkevnými misionárskymi inštitúciami a dielami, aby tak bola garantovaná jednota.

(Zdroj RV; -zk-)