Rehoľa menších bratov – Františkánov (OFM) zvolila v Assisi generálne vedenie svojho Rádu

Rehoľa menších bratov – Františkánov, si na svojej generálnej kapitule konanej v dňoch 10. mája – 6. júna 2015 v Assisi, zvolila za generálneho ministra Rádu Br. Michaela Anthony Perryho OFM. Stalo sa tak dňa 21. mája 2015. Za generálneho vikára Rádu bol zvolený dňa 22. mája 2015, Br Julio Cesar Bunader OFM. Prinášame vám krátky životopis oboch zvolených bratov.
Br. Michael Anthony Perry, OFM, sa narodil 7. júna 1954 v Indianapolise (Indiana, USA). Je synom Jamesa Richarda Perryho a Agnes J. Coffey. Do rehole františkánov vstúpil v roku 1976, a to v provincii Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (St. Louis, USA). 25. júna 1977 vstúpil do noviciátu. Prvé rehoľné sľuby zložil na sviatok sv. Kláry, 11 augusta 1978. Slávnostné sľuby zložil 10. októbra 1981. Vysvätený na kňaza bol 2. júna roku 1984.
Intenzívny záujem o misie ad gentes, nakoniec priviedli br. Michaela k misionárskemu životu. Asi desať rokov misionársky pôsobil v Africkej Demokratickej republike (predtým Zair). Slúžil tu v nábožensko-teologickej formácii a v oblasti spravodlivosti, pokoja a ochrany stvorenia (SPOS). Po návrate z Afriky do USA, spolupracoval s mimovládnou organizáciou Franciscans International pri OSN, a pri Konferencii katolíckych biskupov USA. Taktiež pôsobil ako provinciálny minister v provincie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (St. Louis, USA). Z tejto funkcie bol povolaný do služby generálneho vikára, na generálnej kapitule roku 2009. Dňa 22. mája 2013 sa stal generálnym ministrom na dokončenie 6. ročného funkčného obdobia po tom, ako pápež František vymenoval vtedajšieho generálneho ministra Br. José Rodriguez Carballa OFM, za arcibiskupa a sekretára kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života. Br. Michael Anthony Perry OFM bol generálnou kapitulou zvolený dňa 21. mája 2015 do funkcie generálneho ministra Rádu menších bratov – Františkánov, čím sa stal 120. nástupcom svätého Františka z Assisi.

Br. Julio César Bunader OFM sa narodil 9. januára 1961 v meste Mendoza (Argentína) v rodine Miguela Césara a Luisy Jalil. Do rehole františkánov vstúpil roku 1983 v provincii Nanebovzatia Panny Márie. Dňa 5. marca 1984 vstúpil do noviciátu. Na jeho konci zložil dňa 27. februára 1985 svoje prvé sľuby. Slávnostné sľuby zložil 12. marca 1988. Za kňaza bol vysvätený 1. mája 1992.
Br. Julio pracoval vo farskom ministerstve, ktoré poskytuje služby v niektorých vzdelávacích centrách. Bol provinčným formátorom a rektor františkánskeho teologického inštitútu v Buenos Aires. Taktiež bol dekanom františkánskej školy pridruženej ku katolíckej univerzite v Mendoze (Argentína). Svojimi štúdiami sa stal profesorom morálnej teológie na Pápežskej univerzite Alfonsianum v Ríme. V rokoch 2004-2009 zastával úrad provinciálneho ministra. Medzitým bol tiež prezident konferencie krajinských ministrov Cono Sur, rovnako ako UCLAF. Na generálnej kapitule v roku 2009 bol zvolený za generálneho definitora Rádu. Dňa 9. júla 2013 sa stal generálnym vikárom na dokončenie 6. ročného funkčného obdobia, ktoré prebral po vtedy vymenovanom Br. Michaelovi Anthony Perrym OFM do funkcie generálneho ministra Rádu. Dňa 22. mája 2015 bol generálnou kapitulou opätovne zvolený za generálneho vikára Rádu menších bratov – Františkánov.

Touto cestou chceme u Boha vyprosovať pre zvolených bratov hojnosť milostí a vedenia Ducha Svätého, aby svoju zodpovednú službu konali vždy podľa Evanjelia a v duchu zakladateľa Rádu menších bratov, sv. Františka z Assisi. Pokoj a dobro!

Zdoroj: http://capitulumgenerale2015.ofm.org/en/
Spracoval: Br. Silvester Michal Poliak OFM