Svätá Trojica a my

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). V Novom zákone je doslova každé učenie, ktoré má do činenia s našou kresťanskou skúsenosťou, popísané v trojičných pojmoch. Či sa jedná o krst, milosť, spásu, vyvolenie, jednotu. Aj keď pojem „Trojica“ nenachádzame v Písme, tvorí pre nás poklad viery, pretože sa veľmi často hovorí o troch: Otec, Syn, Duch Svätý. Pojem „Trojica“ prvýkrát použil Teofil z Antiochie okolo roku 180 a začal sa používať na označenie jediného Boha v troch osobách.

Gregor Nazianzský takto zveril katechumenom zhrnutie trojičnej viery: „Predovšetkým, prosím, zachovaj vzácny poklad, pre ktorý žijem, za ktorý bojujem a ktorý nech ma sprevádza, keď sa rozlúčim s týmto životom. S ním znášam aj všetky ťažkosti života a pohŕdam všetkými radosťami a nepokladám ich za nič; vieru, hovorím, a vyznanie viery v Otca i Syna i Ducha Svätého. Dnes ti ju zverujem. S ňou ťa ponorím do očistnej vody a vyzdvihnem z nej. Dávam ti ju za spoločníčku a ochrankyňu celého života: jediné božstvo a moc, jestvujúce spoločne v Troch a obsahujúce Troch odlišným spôsobom: božstvo rovnakej podstaty alebo prirodzenosti, ktoré sa vznešenosťou nezväčšuje ani podriadenosťou nezmenšuje… Nekonečnú jednotu Troch nekonečných. Každý z nich je Boh, ak sa berie do úvahy osve…; a Boh sú títo Traja, ak sa berú do úvahy spolu… Len čo som si v duchu predstavil Jedného, hneď mi zažiarili Traja. Len čo začnem rozlišovať Troch, hneď som privedený k Jednému.“

Ako spojiť chápanie nášho Boha – Svätej Trojice s naším kresťanským životom?

Pre dostatočne hlboké vyjadrenie kresťanskej skúsenosti a chápania Boha sú dôležité tri základné roviny. Žiadne zobrazenie, obraz ani stvárnenie Boha nestačí a tieto tri roviny potrebujeme, ak máme zachovať základné východiská svojho kresťanského chápania Boha. Prvá rovina je transcendentný Boh, ktorý žije mimo tento svet a je jeho prameňom a tvorcom. Druhá rovina je ľudská tvár Boha, zjavená v osobe Ježiša Krista. Tretia rovina je Boh prítomný, ktorý je prítomný svojmu stvoreniu a ktorý tu aktívne pôsobí. Učenie o Trojici nás ubezpečuje, že kombinácia týchto troch rovín určuje základné kresťanské prístupy k Bohu, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. Ani jedna z nich, keby sme ich vzali nezávisle, by nestačila, aby sme mohli vnímať bohatstvo kresťanskej skúsenosti s Bohom.

Práve trojjediný Boh napĺňa tie najzákladnejšie duševné potreby ľudských bytostí. Všetci totiž potrebujeme v základe tri veci. Najprv potrebujeme poznať svoj pôvod. Potrebujeme vedieť kto sme, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme. V druhom rade potrebujeme vzor a po tretie potrebujeme niekoho, kto nám pomôže dôjsť tam, kam máme ísť. Ako kresťania si uvedomujeme, že máme svoj pôvod v Bohu Otcovi. Kristus sa stal naším vzorom a Duch Svätý nám pomáha dôjsť tam, kam potrebujeme.

 

Juraj Pigula, augustinián