Pracovné stretnutie vedenia KVRPS v Brne

Predseda KVRPS P. Václav Hypius CSsR a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA uskutočnili dňa 21. 2. 2019 pracovné stretnutia na pôde Akadémie kanonického práva v Brne. Stretli sa tu so zástupcami Akadémie, predovšetkým s P. Josefom Jančářom O.Carm, ktorý je zároveň biskupským delegátom pre zasvätený život v brnenskej diecéze.

Diskutovali o možnej spolupráci KVRPS a Akadémie kánonického práva v Brne. V rámci stretnutia sa zamerali predovšetkým na prípravu 3-ročného formačno-študijného programu Škola riadenia inštitútov a formácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Okrem logistiky a termínového nastavenia sa zaoberali aj konkrétnymi návrhmi obsahu tohto formačného programu, ktorý sa uskutoční v trojročí 2019-2022 a bude zameraný na Zasvätený život v jeho identite, bratskom živote a poslaní. Okrem základných línii z dokumentov Magistéria, bude v programe aj téma sprevádzania, ekonomicko-právne usmernenia, téma permanentnej formácie.

Program sa bude realizovať v spolupráci už spomínanej Akadémie kanonického práva, Právneho inštitútu klaretiánov v Ríme, Školy riadenia inštitútov v Taliansku, ako aj v spolupráci konferencií vyšších rehoľných predstavených v Čechách a na Slovensku.

Stretnutia na pôde Akadémie sa zúčastnila aj sr. Krista Chládková OP – predsedníčka Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR. Bola tak možnosť vzájomnej výmeny skúseností a otvorenie ďalších možných oblastí spolupráce konferencií vyšších rehoľných predstavených v Čechách a na Slovensku.

Jana Kurkinová FMA