Pravoslávni hovoria STOP sekularizácii v kláštoroch

V Sankt Peterburgu v Rusku prebiehalo v dňoch 8. – 9. augusta 2017 pravoslávne duchovné fórum – okrúhly stôl na tému vnútorného života kláštorov (monastyrov) v meste. Odznelo tam niekoľko zaujímavých príhovorov a bola aj diskusia na túto tému.

V histórii Ruskej pravoslávnej cirkvi boli kláštory vždy „soľou zeme“, centrami duchovného osvietenia, vzdelania a kultúry a prejavovali starostlivosť o núdznych ľudí. Kláštor musí však pamätať aj na nebezpečenstvo sekularizácie kláštorného života.

Cestami prekonania tohto nebezpečenstva môžu byť nasledovné usmernenia:

  • vydelenie osobitného času cez deň na osobnú modlitbu;
  • osobitné miesto pre spoločnú modlitbu v kláštore;
  • dodržiavanie klauzúry;
  • uskutočňovanie spoločnej modlitby;
  • možnosť prebývania určitého času v pustovni;
  • zachovávanie sľubov v prostredí oddelenia sa od sveta a v podmienkach nových digitálnych technológií;
  • určenie špeciálnych miest pre prijímanie návštevníkov;
  • neprípustnosť využitia kláštorov pre filmy, divadelné scény a koncerty svetského charakteru.

Pohostinstvo a starostlivosť o návštevníkov nemôžu narušovať vnútorný poriadok a život kláštora. Treba pamätať, že každý laik, ktorý navštevuje kláštor a je tam pútnikom, nemá právo starať sa do vnútorného života mníchov, do bohoslužby, hospodárstva a iných otázok, to je úlohou komunity.

Na záver účastníci citovali slová sv. Teodora Studitu: „Nachádzajúc sa v meste žite ako na púšti, prebývajúc v strede hluku zachovávajte ticho a pokoj.“ Lebo „nie je slávne mlčať v pustovni a zachovávať ticho v samote. Naopak, slávu prináša žiť v meste tak ako na vidieku a uprostred hluku ako v pustovni.“

Vojtecha Mereďová, premonštrátka

Zdroj: pravoslavie.ru
-fc-