Predstavení rehoľných inštitútov sa stretli na jesennom Zhromaždení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pri dodržiavaní potrebných protipandemických opatrení sa v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo v poradí už štvrté Zhromaždenie spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo takmer 50 zástupcov vyšších predstavených ženských a mužských reholí prítomných na Slovensku.

V prvej časti stretnutia sa členovia KVRPS zaoberali ekonomicko-právnou oblasťou a konkrétnymi výstupmi  viac ako dvojročného projektu, v ktorom sa Konferencia spolu s rehoľnými inštitútmi zaoberala rôznymi právnymi otázkami a možnosťami v slovenských podmienkach. Prijali rozhodnutie vytvoriť tzv. rehoľný register, ktorý by bol istým nosným elektronickým uzlom relevantných informácii o rehoľnom prostredí a nadväzoval by na procesy v štáte smerujúce k plnej elektronizácii.

V ďalšej časti zasadnutia si predstavení reholí vypočuli Správu KVRPS za obdobie 2019-2021, tj. za končiace sa prvé trojročie fungovania spoločnej Konferencie. „Spoločná Konferencia je dobre rozbehnutá, potrebné je ísť ďalej, nebáť sa s odvahou kráčať a dať svoj podiel do spoločného úsilia. Táto Konferencia nemôže stáť na jednotlivcoch, potrebné je spoločenstvo, zapojenie všetkých. Presne tak, ako to kedysi jasne vyjadril jeden nemenovaný provinciál: ´Budúcnosť reholí je v spolupráci´. Myslím, že toto zostáva stále platné a preto je tu čas vďačnosti, ale aj čas otvárať nové horizonty,“  uviedol v závere predkladanej správy P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasné vedenie KVRPS končí svoje funkčné obdobie v januári 2022, uskutočnili sa tiež voľby nového vedenia, ktoré začne svoje funkčné obdobie od 1. februára 2022. Novým predsedom bude P. Juraj Ďurnek, SchP, (provinciálny predstavený Rehole piaristov na Slovensku) a zástupkyňou predsedu sr. Renáta Jamborová, SSS, (provinciálna predstavená Spoločnosti sociálnych sestier). Za členov Rady boli zvolení: sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, (provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka), don Peter Timko, SDB, (provinciál Saleziánov dona Bosca), sr. Karola Dravecká, OP, (generálna predstavená  Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy) a páter Tomáš Brezáni, CM, (provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul).

don P. Timko, SDB, sr. Karola Dravecká, OP, sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, P. Juraj Ďurnek, SchP, sr. Renáta Jamborová, SSS, P. Tomáš Brezáni, CM

Zhromaždenie KVRPS formou online pozdravil aj Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý sa zasadnutia nemohol osobne zúčastniť. Vo svojom príhovore sa zameral na aktuálnu tému synodality.

V poslednej časti programu si členovia KVRPS vypočuli informácie o niektorých interných dokumentoch, ktoré  upravujú úlohy Konferencie vyplývajúce z jej postavenia ako zamestnávateľa. Zaznela aj ponuka viacerých formačných programov. Predstavený bol program pre sestry pod názvom HOLY-DAYS, ktorý ponúka priestor zrevidovať svoj život a nabrať novú energiu do ďalšej životnej etapy. Uskutoční sa vo februári 2022 v Bacúrove pod vedením lektorov vdp. Andreja Darma a sr. Marty Andraščíkovej, SSS. Zhromaždeniu bol predstavený aj list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, v ktorom je načrtnutá cesta týkajúca jednotlivých fáz začínajúcej Synody na tému Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia. Členovia KVRPS sú otvorení zapojiť sa do reflexie a budú hľadať cesty aktívnej participácie

sr. Jana Kurkinová, FMA
Foto: KVRPS