Predstavenie hlavných aktivít v Roku zasväteného života

V stredu 26. februára 2014 bol v Ríme predstavený list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adresovaný všetkým zasväteným.

Pri tejto príležitosti kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, skôr ako pozval k slovu ďalších prednášajúcich, predstavil niektoré z hlavných aktivít plánovaných týmto úradom na rok zasväteného života:

30 novembra 2014 na prvú adventnú nedeľu bude oficiálne otvorenie Roka zasväteného života

Od 22 do 24 januára 2015,  počas týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov sa uskutoční Ekumenické stretnutie so zasvätenými iných cirkví

Od 8 do 11 apríla – Stretnutie pre formátorov zamerané na prehĺbenie kritérií vyplývajúcich so spirituality spoločenstva

Od 23 do 26 septembra  – Stretnutie pre mladých rehoľníkov a rehoľníčky

Od 18 do 21 novembra – Stretnutie pre tých , ktorí žijú mníšsky spôsob života. Na stretnutie budú pozvaní predsedovia konferencií všetkých reholí.

V tom istom čase bude prebiehať stretnutie pre sekulárne inštitúty a zasvätené panny.

Od 28 januára do 1 februára 2016 je pripravované teologické sympózium o zasvätenom živote.

2 februára je plánované oficiálne ukončenie Roka zasväteného života.

Okrem týchto aktivít je plánovaná modlitbová reťaz na podporu pripravovaných podujatí, do ktorej sa zapoja všetky kláštory na svete.

Je plánovaný aj formačný kurz online pre kontemplatívne rády, aby aj oni boli súčasťou cesty roka zasväteného života a cítili sa sprevádzaní vo formácii.

(Zdroj: www.vidimus dominum.org)

-sc-