Predstavitelia katolíckych médií sa stretávajú na Svetovom kongrese SIGNIS v Ríme

V Ríme sa v tomto týždni stretáva vyše 300 predstaviteľov katolíckych médií z piatich kontinentov a 80 krajín na Svetovom kongrese katolíckych masmédií SIGNIS. Téma kongresu znie „Médiá pre kultúru pokoja: vizuálna tvorba v spojení s novou generáciou.“ Svätý Otec poslal účastníkom svoje požehnanie a posolstvo, ktoré odovzdal vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin.

Som rád, že sa kongres podujal uvažovať nad komunikačnou silou obrazov, ktoré prostredníctvom masmédií formujú skúsenosti, nádeje a záujmy vyrastajúcich generácií. V globalizovanom svete, v ktorom sa neustále rodia nové kultúry so svojimi novými vyjadrovacími jazykmi a symbolmi a objavuje sa nová spoločná predstavivosť, sa katolícki komunikátori musia aktívne postaviť k stále väčšej výzve prezentovať múdrosť, pravdu a krásu evanjelia takým jazykom, ktorý je schopný dotknúť sa sŕdc a myslí nespočetného množstva ľudí hľadajúcich zmysel a nasmerovanie svojho života, ako jednotlivci i ako členovia spoločnosti (porov. Evangelii gaudium 73-74).“

SIGNIS, ktorá organizuje tento kongres, je Svetovou katolíckou asociáciou pre komunikáciu. Ide o medzinárodné neziskové mimovládne združenie, ktoré združuje široké spektrum komunikačných a mediálnych špecialistov z oblastí rozhlasu, televízie, kinematografie, mediálnej výchovy, internetu a nových technológií, spoločne s akademickými a výskumnými pracovníkmi v týchto oblastiach.
Členovia SIGNIS, ktorí sú vo viac než 100 krajinách sveta, sú zjednotení vo viere a v presvedčení, že kreatívna energia dobrých médií môže premieňať násilné konflikty, budovať toleranciu, doceňovať rôznorodosť a vytvárať kultúru pokoja, založenú na úcte k ľudskej dôstojnosti a podpore spravodlivosti a zmierenia v dnešnom svete.

Alessandro Gisotti  položil pár otázok P.Antoniovi Spadarovi SJ, šefredaktorovi časopisu La Civiltà Cattolica, ktorý svojím príhovorom na tomto kongrese otvoril plenárne zasadanie.

Prečo myšlienka pokoja je nosnou na tomto kongrese?

Kultúra pokoja je veľmi dôležitá pretože dáva ľuďom príležitosť skutočne sa stretnúť. Pokoj umožňuje stretnutie. Na tomto kongrese medzi osobami, ktoré sa zaoberajú komunikáciou vo svete,  ktoré prichádzajú z katolíckeho sveta, sa nachádzajú osoby, ktoré konfrontujú ako témy tak aj geografickú príslušnosť. Teda, povedal by som, že je to veľká príležitosť  pre diskutovanie o komunikácii ako šírení, ako mieste, prostredí pre žitie pokoja. 

Vo svojom posolstve k tejto príležitosti pápež zdôrazňuje a podporuje katolíckych komunikátorov, aby čelili najväčšej výzve “ predstaviť pravdu, krásu evanjelia, v jazyku, ktorý je schopný dotknúť sa srdca a mysle „. Je to podnecujúca výzva …

Je to podnecujúca výzva, pretože sa dotýka spirituality človeka. To je silnou témou tohto kongresu SIGNIS : komunikácia nie je niečím vonkajším, a nie iba jednoduchým vonkajším prenosom pekne zabalenom posolstve. Komunikácia sa dotýka schopnosti každého človeka, vytvárať vzťahy s inými a vďaka komunikačnej technológie sa šíria veľké otázky, ako sa dnes deje aj cestou internetu. Teda, silná téma, ktorej sa budeme dotýkať v týchto dňoch bude pozorná na dimenzie, etické a duchovné výzvy digitálnej kultúry.

Práve tento aspekt je témou vášho prejavu, ktorým otvárate rokovanie Kongresu. Môžete nám niečo k tejto téme povedať ?

Chcem poukázať na Internet, aby nebol nejakou voliteľnou vecou, ale ako dôležitý moment dejín ľudstva, ktorý sa nedá vrátiť späť. Digitálna kultúra vyjadruje stav človeka, teda určitú duchovnú dimenziu, kde technológia vzbudzuje, vyjadruje potreby a túžby, ktoré človek vždy mal. Takže, vo svetle magistéria pápeža Benedikta XVI a pápeža Františka o komunikácii sa budem snažiť poukázať na hlboký duchovný význam a hodnotu digitálnej kultúry, situácie, ktoré sa vynárajú z digitálnej kultúry, ktorá má byť evanjelizovaná.

Tento kongres sa vyznačuje práve tým, že je svetový, univerzálny. Aké sú očakávania,  keď sa potom osoby, ktoré sa ho zúčastňujú vrátia domov?

Začína proces, ktorý v skutočnosti už prebieha dlhšiu dobu a na ktorý sa tento kongres zameria ešte viac. Očakávania sú veľké , ale zároveň tá najlepšia vec je, nepoložiť si presné ciele, pretože keď sa ľudia stretnú vytvárajú originálne situácie. A samozrejme stretnutie osôb, ktoré prichádzajú zo všetkých piatich kontinentov vytvorí situáciu, prostredie reflexie veľmi otvorené. 

(zdroj:news.va)

-ms-