Premenený chlieb

Vďaka zázraku rozmnoženia chleba, ktorý Ježiš urobil deň pred situáciou, o ktorej dnes čítame, Ježiš zobudil v ľuďoch hlboko zakorenené nádeje. Tisíce ľudí opustilo svoje domy len preto, aby ho mohli počuť a vidieť. V tejto veľkej radosti ho chceli ustanoviť za svojho kráľa. Pán sa však od nich vzdialil. Keď sa s ním znova stretli, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ „Hľadáte ma,“ hovorí svätý Augustín, „kvôli telu, a nie kvôli duchu.“ Koľko ľudí hľadá Ježiša iba pre matériu, a nie pre duchovno? Zriedkavejšie sa hľadá Ježiš predovšetkým pre Ježiša samého. Mnohí ho hľadajú preto, aby vďaka kontaktu s ním mali nejaké časné zisky. Podobne robia napríklad tí, ktorí v tom majú svoje osobné záujmy – kontaktujú duchovných nie pre Krista, ale aby sa dostali bližšie k cirkevnej vrchnosti. Takými sú všetci tí, ktorí sa vinú k Cirkvi, ba dokonca prijímajú v Cirkvi určité úlohy preto, aby získali pohodlie v časnom živote, popularitu a uznanie.

Znamenia pochádzajú z Božej moci, no požívanie rozmnoženého chleba je časnou vecou. A keďže neprišli k Ježišovi pre moc, ktorú v ňom mali uvidieť, ale iba kvôli chlebu, preto neslúžia jemu, ale svojmu žalúdku. Ježiš týchto ľudí vedie k pravde o duchovnom pokrme, ktorý sa nikdy nepominie. Pozemský pokrm sa ľahko vyčerpá. Duchovný pokrm pretrváva naveky. Tento pokrm je nezničiteľný. On sa neustále premieňa v Eucharistii. K vďačnému a sústredenému prijímaniu tohto pokrmu treba trochu dorásť. Preto aj svätý Augustín povedal: „Som pokrmom dospelých: dospej a budeš ma jesť. A nepremeníš mňa v seba tak, ako pokrm pre svoje telo, ale ty sa premeníš vo mňa.“

Ježišu! Chcem ťa stále hľadať, aby som mohol byť s tebou. Túžim konať Božie skutky vďaka viere v tvoju skutočnú prítomnosť v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Premieňaj ma tak, ako ten chlieb, ktorým sa budú chcieť podeliť mnohí.

Peter Klubert, SAC