Pripravovaná synoda o mladých má už „Instrumentum laboris“

Októbrová biskupská synoda venovaná téme mladých ľudí už má svoj pracovný plán v podobe pracovného dokumentu „Instrumentum laboris“. Predstavitelia Generálneho sekretariátu synody pod vedením kardinála Lorenza Baldisseriho predstavili 50-stranový materiál na tlačovej konferencii dňa 19. júna vo Vatikáne.

Synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ sa zíde v Ríme od 3. do 28. októbra 2018. Pracovný dokument tohto XV. riadneho generálneho zasadnutia Synody biskupov je rozdelený do troch častí:

1. Rozpoznať: Cirkev načúva realite

2. Interpretovať: Viera a rozlišovanie povolania

3. Vybrať si: Cesty pastoračnej a misionárskej konverzie

Ako vysvetlil kardinál Baldisseri, dokument je zostavený podľa metódy duchovného rozlišovania a aj „samotná synoda je úkonom rozlišovania“. Postupovať sa tak bude v duchu logiky pastoračnej analýzy, ktorú uvádza Svätý Otec vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (č. 51).

Novinárom boli na tlačovej konferencii k dispozícii aj ďalší členovia sekretariátu synody. Ako zrekapituloval podsekretár Mons. Fabio Fabene, zostavovatelia Pracovného dokumentu čerpali z piatich hlavných zdrojov: z prvotného prípravného dokumentu, z informácií od biskupských konferencií o miestnej osvedčenej praxi, z konferencie odborníkov, z predsynodného stretnutia mladých a z masy informácií získaných prostredníctvom internetového dotazníka určeného mladým ľuďom. K tomu treba pripočítať ešte individuálne podnety a podnety od organizácií, hnutí, škôl a univerzít zaslané priamo Sekretariátu synody.

Na synode sa zúčastnia ako zvyčajne okrem samotných synodálnych otcov biskupov aj tzv. audítori. Okrem odborníkov z výchovnej oblasti bude medzi nimi „nezanedbateľný počet mladých, a to aj s osobitnými skúsenosťami, ktoré napomôžu reflexii nad zložitými životnými situáciami mnohých mladých ľudí“, uviedol Mons. Fabene.

Ako pri iných synodách, pozvaní budú aj bratskí delegáti z iných kresťanských vyznaní a vyslanci z iných náboženstiev. Podľa slov podsekretára synody sa počas októbrového zasadnutia počíta aj s využitím sociálnych sietí ako Facebook, Instagram a Twitter so zámerom umožniť najmä mladým ľuďom denný kontakt s priebehom synody.

Dvaja špeciálni sekretári Synody o mladých, jezuita Giacomo Costa a salezián Rossano Sala priblížili niektoré významné aspekty blížiacej sa synody, osobitne dynamiku pastorálneho rozlišovania a antropologickú analýzu situácie mladých ľudí.

Celkovo 214 bodov Pracovného dokumentu pokrýva mimoriadne širokú paletu tém. Možno uviesť nadpisy ako „Úloha rodiny“, „Medzigeneračné vzťahy,“ „Konfrontácia s globalizáciou“, „Práca a profesia“, „Spiritualita a život viery“, „Mladí v živote Cirkvi“, „Svet športu“, „Choroba, utrpenie a vylúčenie“, „Telo, afektívnosť a sexualita“, „Dozrievanie vo viere a dar rozlišovania“, „Povolanie nasledovať Ježiša“, „Chuť a krása liturgie“, „Dynamika rozlišovania povolania“, „Umenie sprevádzania“, „Všeobecné povolanie ku svätosti“ a mnohé ďalšie témy.

zdroj: RV