Rozhovor s absolventkou semestrálnych programov o teológii tela

Prinášame vám rozhovor so sestrou Mariannou Terefenkovou OSF, ktorá absolvovala dva semestre semestrálneho programu, ktorý organizuje Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Najprv seminár Láska, sexualita a zmysel života v dokumentoch Cirkvi, potom seminár Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť, teraz na jeseň začína 3. semester Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II – teológia tela.

Priblíž nám, čo špecifické semináre ponúkajú?

Semináre, ktoré som mala možnosť absolvovať sú špecifické tým, že prinášajú a odkrývajú jasný pohľad na pravdu o človeku ako o osobe v Božom pláne. Poukazujú na jeho pôvod, zmysel, jeho cieľ a to aj v rovine antropologickej, biblickej, teologickej, sexuálnej, ako muža a ženy. Zároveň sexuálna oblasť človeka je podávaná pod zorným uhlom týchto oblastí. Semináre na základe cirkevných dokumentov hlbšie odkrývajú témy ako napr. Stvorenie človeka ako muža a ženy, sexualita, láska, čnosť čistoty, sviatosť manželstva, panenstvo, otcovstvo a materstvo, v druhom semestri – Láska a zodpovednosť – psychologická analýza lásky, metafyzická analýza lásky, etická analýza lásky, a pod.

Čo si cez štúdium cirkevných dokumentov zatiaľ pochopila?

Viaceré skutočnosti,ktoré som počas štúdia spoznávala sa ma hlboko dotýkali. Za najdôležitejšie, považujem skutočnosť,že človek je povolaný na lásku a na darovanie sa vo svojej telesno-duchovnej jednote. Keď Boh hovorí, že „nie je dobre človeku byť samému“/Gn 2,18/ potvrdzuje tým, že človek “sám“ sa neuskutočňuje naplno ak sa nedaruje. Na to, aby sa však mohol skutočne darovať potrebuje integráciu celého seba.

Čím semináre obohatili tvoj rehoľný život?

Určite ma obohatili v tom, že ma naučili pozerať sa na človeka teda aj na spolusestry komplexnejšie, pozývali ma k neuzatváraniu sa, ale naopak k väčšej otvorenosti voči druhým, aj voči sestrám. Odkrývali vo mne túžbu po vlastnej integrácii a autentickom zasvätenom živote.

Aký prínos má štúdium veľkých pápežov pre tvoju službu? Ako môže rehoľník, ktorý nemá priamu skúsenosť s manželstvom obohatiť mladých a manželov?

To čo som spoznávala z diel veľkých pápežov ma inšpirovalo nielen pre svoje vlastné obohatenie, ale aj pre obohatenie mladých pri katechéze v škole, kde pôsobím. Bola som nesmierne vďačná, že im môžem sprostretkovávať krásne a pravdivé veci zvlášť o kráse čistoty a správne chápanej sexualite.

Prečo témy sexuality, tela, lásky a manželstva nie sú vyhradené len pre rodiny?

Preto, lebo sa týkajú každého človeka, jeho integrity, poslania, sebadarovania, ku ktorému sme všetci pozvaní bez ohľadu na to, v akom stave žijeme.

Ďakujeme za rozhovor!

O semestrálnych programoch o teológii tela sa viac dozviete tu alebo priamo na stránke teologiatela.sk